คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 Faculty of  Engineering New Bldg.

Chulalongkorn University

อาคารใหม่ในโอกาสครบ ๘ รอบการก่อตั้ง ๙๖ ปี

New Bldg. 8th anniversary 96 years.