Dr.Somrudee

แบบประมวลข้อมูล

ชื่อ  : แพทย์หญิง สมฤดี เอื้อสุดกิจ    นามสกุลเดิม :  กยาวัฒนกิจ                วัน / เดือน / ปี   เกิด     :  18  มิถุนายน  พ.ศ. 2499

สถานที่ทำงาน  :  

 • กรรมการผู้จัดการ   บริษัท  อมตะอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด   โทร. 02 886 4900, โทรสาร. 02 886 4807
 • รองผู้อำนวยการ  บริษัท  ตงฮั้วคอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด (มหาชน)    โทร. 02 236 9172 , โทรสาร. 02 238 5183
 • กรรมการผู้จัดการ  บริษัท กิจวัฒนะแอสโซซิเอทเต็ด จำกัด  โทร. 02 655 6593, 02 655 6568

การศึกษา  : 

 • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต  (ศิริราช)  มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตรแพทย์ผิวหนัง  สถาบันโรคผิวหนัง กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
 • อนุบัตรแพทย์ผู้ชำนาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว  กระทรวงสาธารณสุข

ชีวประวัติ (อย่างละเอียด)  :

 • เป็นธิดาคนที่ 3 ของ นายสาคร - นางกัลบาณี  กยาวัฒนกิจ  ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์จีนในประเทศไทย และเป็นหนังสือพิมพ์ฉบับแรกที่นำเทคโนโลยี่การพิมพ์ 4 สีออฟเซ็ทเข้ามาใช้  ปัจจุบันบริษัทหนังสือพิมพ์ตงฮั้ว จำกัด   ได้เติบโตมีธุรกิจในเครือมากมาย  จึงได้ขยายบริษัทเป็น บริษัทตงฮั้วคอมมูนิเคชั่นส์  จำกัด (มหาชน)
 • มีพี่น้องเกิดจากพ่อแม่เดียวกัน  ดังนี้

             1 นางพริ้งเพรา  โตกะคุณะ  สมรสกับ  นายวีรศักดิ์  โตกะคุณะ  ซึ่งปัจจุบัน         ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนภูมิภาค  สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  คุณพริ้งเพรา เองเป็นกรรมการบริหารของบริษัท ธนวัฒน์ประกันภัย  จำกัด

             2  นางสมศิริ  หาญพิทักษ์ญาติ  สมรสกับ  นายสิทธิพงศ์  หาญพิทักษ์ญาติ  ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท ชูมิตร จำกัด  (บริษัทผลิตยาที่ร่วมทุนกับบริษัท เคนตากุ ของญี่ปุ่น)

             3  นางสมฤทัย  จิตภักดีบดินทร์  สมรสกับ  นายสุทธิชัย  จิตภักดีบดินทร์  คุณสมฤทัย ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์  คณะเภสัชศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

             4  นายสมพจน์ กยาวัฒนกิจ  สมรสกับ  นางวราภรณ์ (จิรพจชพร)  กยาวัฒนกิจ  ทั้งสองท่านเป็นเจ้าของธุรกิจโรงแรมระดับ 5 ดาวในพัทยา  คือโรงแรม เอเดรียติคพาเลซ และเป็นเจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เช่น โครงการวิทยุคอมเพล็กซ์  โครงการ บ้านสุโขทัย

              5  สายสมนึก  กยาวัฒนกิจ  สมรสกับ นางปรียาพร (พรประภา)  กยาวัฒนกิจ  คุณสมนึก ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการบริษัท ตงฮั้วคอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด (มมหาชน)  และเป็นหนึ่งในคณะกรรมการการประปานครหลวง  เป็นรองประธานกรรมการสำนักข่าว ไอ ที เอ็น  และหนังสือพิมพ์อาทิตย์วิเคราะห์  เป็นทีมที่ปรึกษา รัฐมนตรีช่วย ประชา  มาลีนนท์

 • ได้สมรสสกับ ผ.ศ.นพ. บุญรัตน์ เอื้อสุดกิจ  (อดีต เคยเป็นรองอธิการบดี ฝ่ายการคลังมหาวิทยาลัยมหิดล  และเคยเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี  ในช่วง พ.ศ. 2541 - 2545 ) ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองคณบดีคณะแพทยศาสตร์  รามาธิบดี มีบุตรด้วยกัน 2 คนคือ

             1 นายนฤดล  เอื้อสุดกิจ  อายุ 21 ปี  ศึกษาอยู่ปีที่ 4 ภาควิชาอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยี่นานาชาติสิรินธร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ปัจจุบันได้คะแนนเฉลี่ย 3.79

             2  นาย พลวัฒน์  เอื้อสุดกิจ อายุ 16 ปี  เรียนอยู่ เกรด 11  โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา (นานาชาติ)  ปัจจุบันได้คะแนนเฉลี่ย 3.42

หลักการทำงาน :

 • ทำงานให้เต็มที่  ถ้าต้องเกิน 100 % เป็น 1,000 % ก็เต็มใจ  ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากงานที่ทำต้องได้ทั้งต่อองค์กร  ต่อผู้ร่วมงาน  และต่อส่วนรวมด้วย
 • งานที่ทำจะต้องเป็นงานสุจริต  มีคุณธรรม  และมีกุศลบุญ
 • ใช้คนให้เหมาะสมกับงาน  ให้มีความรักสามัคคี  เห็นอกเห็นใจผู้ใต้บังคับบัญชา  ให้ความนับถือและให้ความยุติธรรม
 • จะต้องมีความซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจ มีน้ำใจ
 • ต้องตรงต่อเวลา  ขยันหมั่นเพียร  และไฝ่หาความรู้

หลักการดำเนินชีวิต :

 • ถือหลักทางสายกลาง  คือ ไม่ตึงเกินไป และ ไม่หย่อนเกินไป ไม่ระเบียบจัดมาก แต่ก็ต้องมีวินัย   การใช้จ่ายก็ต้องไม่ฟุ่มเฟือย  ต้องใช้ตามความจำเป็น
 • ให้อิสรภาพในการคิดแก่ลูก  ใช้หลักเหตุผลอธิบาย
 • รู้จักอดทน  อดกลั้น  และอโหสิกรรม
 • ต้องรู้จักปล่อยวาง  อดีตเป็นอดีต  ไม่คิดมาก และไม่ย้ำคิด
 • หลีกเลี่ยงการกระทำที่ผิดศีลธรรม  ที่นำความเดือดร้อนให้แก่ตนเอง แก่ครอบครัว และต่อคนอื่น
 • ต้องกตัญญู  ต้องให้ความเคารพและนับถือ และดูแลพ่อแม่อย่างเต็มที่  เคารพและนับถือบรรพบุรุษ  และผู้หลักผู้ใหญ่

ความสำเร็จในชีวิตการทำงาน :

 • เคยทำงานเป็นอาจารย์สอนนักศึกษาแทพย์ (รามาธิบดี)  ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

กิจกรรมที่ทำเพื่อสังคม และโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ :

 • เปิดคลีนิคนฤวัฒน์การแพทย์  รักษาคนไข้ โดยไม่คิดค่ารักษาพยาบาล
 • ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่  เพื่อรักษาผู้ป่วยฟรี  ตามต่างจังหวัด  และร่วมกับเพื่อนแพทย์อาสาสมัครออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของวัดสังฆทานทุก 2 เดือน
 • เป็นกรรมการของมูลนิธิบรรณพิภพ
 • บริจาคเงินเพื่อสร้างห้องผ่าตัด ตึก 84 ปี โรงพยาบาลศิริราช
 • จัดหายารักษาให้กับหน่วบงานของทหาร และลูกหลานของทหาร และให้กับโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร  โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ