สมเด็จพระวิสุทธิพุทธรังษีบรมศาสดา

มีพระเมตตายิ่งใหญ่ให้กำเนิดทุกดวงจิต ทรงประทานพลังแสงทิพย์อริยธรรมนำทุกท่านเข้านิพพานทันใจ


               

               เกษร สุทธจิต จันทร์ประภาพ RN,ROF,COF

องค์สมเด็จพระบรมธรรมบิดาวิสุทธิพุทธโอวาท

อภิญญาใหญ่คือแสงทิพย์แสงธรรม เป็นแสงแห่งบุญบารมีของพ่อเกิดแม่เกิดของลูกทุกรูปทุกนาม พ่อได้ส่องแสงนิพพานมาให้ลูกๆ ใน 3 โลก เรียกอีกอย่างว่า พลังแสงทิพย์นิพพาน เป็นวิถีธรรมทางลัดตัดตรงเข้าอริยมรรค อริยผลได้รวดเร็วง่ายดาย  ลูกรักทั้งหลายอย่าได้ระแวงสงสัยในความรัก เมตตาอย่างแท้จริงของพ่อ พ่อได้สร้าง นรกโลก มนุษย์ เทวพรหมโลก สามโลกนี้รวมกันเข้าเป็น สรรพโลกียธรรม หรือ สุญตาธรรม เป็นความว่างเปล่า (เป็นเลขศูนย์ 0)  ส่วน มหาอมตะอริยธรรม เป็นเลขหนึ่ง 1คือจิตทิพย์นิพพานของลูก ที่ไม่ยึดติดทั้งสามโลก จิตของลูกก็เป็นอิสระเสรีภาพ ไม่ต้องเป็นทาสของกิเลส ตัณหา อวิชชา พ้นเวียนว่าย ตายเกิด อย่าลืมลูกรักทั้งหลายพ่อขอย้ำ อย่าเอาจิตนิพพานของเรา ตัวจริงของเราไปหลงรัก กายคน กายเทพ กายพรหม เป็นของมายาสมมุติทั้งนั้น ถ้าหลงรัก จิตเจ้า จะเศร้าหมอง รู้ไม่เท่าทันกิเลส ตัณหา อุปาทาน บาปกรรม ทำให้จิตลูกเป็นทุกข์ พ่อช่วยเจ้ามากที่สุดแล้ว คือ ประทานพลังแสงทิพย์อริยธรรม ปิดกั้นประตูอบายภูมิทั้ง 4 คือ นรก เปรต อสุรกาย สัตว์เดรัจฉาน นำจิตทิพย์นิพพานที่มีอภิญญาสมาบัติเลิศล้ำ กลับบ้านนิพพาน ตลอดกาลนาน 

จิต เป็นต้นกำเนิดของสรรพสัตว์ทั้ง 3โลก อริยธรรมคือ จิตสะอาด จิตพระอริยเจ้า โลกียธรรมคือร่างกาย จำเอาไว้ แยกจิตออกจากร่างกายได้ก็ไปนิพพาน  ร่างกายทุกอย่างที่ตามองเห็น คือรูป แตกสลายกลายเป็นความว่างเปล่า จิตเป็นรัตนะดวงแก้วแววสดใส  องค์พระบรมธรรมบิดาโปรดประทานให้ลูกเก็บรักษา เป็นจิตพุทธะ รู้ชัดแจ้งแห่งปัญญา องค์พระบรมธรรมบิดาโปรดประทานพลังแสงทิพย์นำจิตทิพย์ลูกรักกลับนิพพาน

ในความว่าง ไม่ว่างเปล่า มีจิตองค์ พระบรมธรรมบิดาเจ้า พระผู้สร้างสุริยะจักรวาลทั้ง 3 โลก คือ ศูนย์พลังธรรมชาติ ทุกศาสนาได้กำหนดหมายถวายพระนามต่างๆนาๆ คือ องค์พระผู้เป็นเจ้า (GOD)  พระอนุตรธรรมมารดา  องค์สมเด็จพระบรมธรรมบิดา องค์สมเด็จพระทรงปราบมาร หรือท่านพ่อเกิดแม่เกิด

ทั้ง 3ภพ ทั่วทิศ องค์สมเด็จพระวิสุทธิพุทธรังษี ทรงเสกสร้าง และสั่งงาน ดูแลปกป้อง เหนือกฎแห่งกรรม ถ้าทุกท่าน รีบรับรู้แจ้งแหล่งกำเนิดของจิตตน คือ นิพพาน ทั้ง 3โลก เป็นสุญตา เป็นความว่าง จิตไม่สูญสิ้นสลาย จิตนิพพานเป็นความว่างจากกิเลสแต่ไม่ว่างจากปัญญา (1) จิตนิพพานเป็นความสุขอย่างยิ่ง สูงกว่าความสุขของเทพพรหม เมื่อรู้แท้ยับยั้งจิตตน มีสติมั่นคงในพระนิพพาน ไม่มี ดี ชั่ว สงบสดชื่น จิตรู้ว่า รูป ร่างกาย นาม ความรู้ความจำ สุขทุกข์ทางร่างกายขันธ์ 5ว่างเปล่า ไม่มีอะไรเลย จิตนิ่งเฉยมีมโนมยิทธิใกล้ชิดพระนิพพาน   

ญาณชีวิตจิตพุทธะแท้เป็นของจริงมีอยู่ในร่างกายคน กายผี ร่างกายปลอมของสรรพสัตว์ทั้ง 3โลก ไม่ยืดหด ไม่ขยาย ไม่กลับกลายใหญ่เล็กกว่าเดิม  แม้ปุถุชนคนธรรมดา หรือจะเป็นอริยหรือเป็นพระอรหันต์  สภาวะจิตก็เท่าเดิม เพราะกำเนิดเกิดมาจากแหล่งองค์พระบรมธรรมบิดาหรือองค์พระธรรมมารดาหรือพระเจ้า  พระผู้เป็นเจ้าของศาสนาต่างๆเช่นกัน  จิตของใครหลงวกวนผิดศีลผิดธรรมอันดีงาม  จิตของผู้นั้นก็ได้รับทุกข์ภัยอันตรายจากบาปกรรม มีนรกเป็นต้น เป็นความฝันทีร้ายแรง ผู้ใดตื่นก่อนก็เตือนผู้ยังหลงอยู่ในความฝันทั้ง 3 โลก เข้าสู่สัมมาโพธิมรรค เข้าใจหนทางปลอดภัยคือพระนิพพาน  เป็นจิตอริยธรรมญาณเดิมแท้  บคคลใดเข้าใจนิพพานธรรมญาณเดิม ตัดความหลงไหลไม่ใยดีใน 3 โลกนี้แล้ว  อย่าได้เอาแต่ตัวรอดว่าสบาย ไม่สนใจผู้อื่น  เวลานี้ภัยพิบัติใกล้เข้ามาเหมือนเงาติดตามเรา เดือดร้อนวุ่นวายผู้คนล้มตาย ให้รีบเร่งปลุกผู้อื่นตื่นจากความฝันร้าย ด้วยการขอรับพลังแสงทิพย์อริยธรรม ยกระดับจิต รีบเร่งลัด กลับบ้านนิพพานกัน

พระบรมธรรมบิดาเตือนทุกดวงจิต รีบเร่งคิดพิจารณา ความจริงของชีวิตว่า โลกนี้เป็นทุกข์ ท้ายสุดก็ต้องตาย อย่ามัวหลงงมงายกับ ลาภ ยศ สรรเสริญ เจริญสุข ของสมมุติ  ให้รีบเร่งเผยแพร่พลังแสงทิพย์อริยธรรม ไหว้พระสวดมนตร์ ภาวนา มุ่งมั่นชักชวนญาติพี่น้อง กลับบ้านนิพพาน จะเป็นบุญบารมีใหญ่ แผ่ไพศาลไปถึงบรรพชนถึง 7ชั้น ลูกหลาน 9 ชั้น ได้รับบุญกุศลทุกๆหลายๆแสนชาติที่ร่วมญาติกันมาก่อน  แม้ยังไม่ตายก็มีความสุขกายสบายใจในโลกมนุษย์นี้

ให้พุทธบุตร ลูกรักทั้งหลาย ตั้งใจกำหนดจิต น้อมนำเอาพลังแสงทิพย์อริยทรัพย์ และพลังฉัพพรรณรังสีรัศมี 6ประการ เข้าไปชำระล้าง กิเลส อวิชชา ตัณหา อุปาทาน บาปกรรมให้เบาบางลง ชำระล้างตลอดเวลายิ่งดี ด้วยการแผ่เมตตา(2)ไปให้ปวงสรรพสัตว์ทั้งหมด มีนรกโลก มนุษย์โลก เทวพรหมโลก ขอให้ทุกท่านได้รับพลังแสงทิพย์อริยธรรม เป็นวิธีที่ง่ายทำได้ตลอดเวลา ไม่ว่าหลับหรือตื่น ให้ร่างกายทำตามหน้าที่ของโลก ส่วนจิตใจ ก็แผ่เมตตา ด้วยการนึกอธิษฐานว่า ขอให้สรรพสัตว์ทุกๆท่านเป็นสุขๆพ้นจากการ

เวียนว่ายตายเกิดเถิด...(วิธีปฏิบัติง่ายๆคือนึกถึงแสงทิพย์ ที่เปล่งออกมาโดยรอบดังตัวอย่างภาพที่ทรงเมตตาปรากฏให้เห็นซ้อนขึ้นใบนยอดพระมหาเจดีย์แสงแก้ว โปรดสรรพสัตว์ทั่วทั้ง 3 โลก นึกน้อมให้แสงทิพย์ไหลเข้าบนกระหม่อมของเราทุกๆวัน ไหลไปทั่วทุกเซลล์ในร่างกายเข้าถึงใจกลางเซลล์หรือนิวเครียสขับของเสียสารพิษทุกชนิดออกจากทุกเซลล์ เหลือแต่ความกลมของเซลล์ที่สว่างสดใส นึกให้เห็นภาพที่ต้องการเกิดขึ้นฉับพลันทันที ที่เราขอ ของเสียจะถูกขับออกทางน้ำมูกน้ำลาย เสลด ปัสสาวะ อุจจาระ และเหงื่อ...

อันนี้ขอเพื่อให้มีสุขภาพดีทุกๆวัน...เป็นเรื่องทางกายและใจ  ส่วนทางจิต ก็ขอให้จิตของเราซึ่งเป็น subatomic ที่เล็กมากเข้าไปฝากไว้กับแสงทิพย์ของพ่อเกิดแม่เกิดของทุกๆคนเอาไว้ตลอดเวลา  ต่อเชื่อมคลื่นความถี่สูงของแสงทิพย์ของพระองค์ท่าน ให้แก่ดวงจิตของเรา ซึ่งต่างกับใจที่ทำหน้าที่ไปกับร่างกายและช่วยปรุงแต่งอารมณ์ให้จิต...จอมบงการ..จิตเราไม่ต้องไปยุ่งกับใจ แยกไปฝากไว้กับแสงทิพย์ของพระองค์ท่าน นึกถึงทุกๆวัน ทุกๆขณะจิต ที่นึกขึ้นได้จนเคยชินตลอด 24 ชั่วโมง

ชำนาญแล้วจะสัมผัสได้ด้วยจิตของเราเองว่าพระองค์ท่านโปรดเราอย่างไร นอกจากเพิ่มคลื่นความถี่สูงให้แก่จิตของเราแล้ว ยังสร้างภูมิคุ้มกันจากกิเลสหรือแรงดึงดูดของธรรมชาติและจักรวาล รวมถึงกาแลกซี่ต่างๆที่เคยครอบเราอยู่อีกด้วย  เนื่องจากได้พลังงานจากแสงทิพย์ของพ่อเกิดแม่เกิดนี้ช่วยเสริมพลังจิตให้แก่เราทันที จึงเรียกว่าเป็นอภิญญาใหญ่ ...นึกแล้วได้แบบพลันทันที....ทำได้แล้วอย่าเพิ่งภูมิใจเพียงแค่นั้น เครื่องยนตร์ของเราเพิ่งจุดติด ทำอย่างไรอย่าให้ดับเสีย เมื่อรู้วิธีจุดแล้ว อย่าดับเครื่อง ระลึกเห็นภาพจำเพาะนี้เอาไว้ตลอดเวลา พร้อมกับแผ่กุศลออกไปกับแสงทิพย์ช่วยสรรพสัตว์ทั่วทั้ง 3 โลกไปด้วย...การระลึกรู้อยู่ในภาวะดังกล่าวเป็นการนำจิตของเราเข้าไปอยู่ในสภาวะ Neutral Zone อยู่ระหว่าง แดน Electron กับ Proton หรืออยู่ในภาวะเป็นอุเบกขารมณ์ ไร้แรงดึงดูดของโลกและจักรวาล ใดๆ เป็นอิสระเบาสบายที่จิตรู้สึก ไม่ต้องมาแบกความอึกอัดอยู่ในร่างกาย....ส่วนใจที่อยู่คู่กับกายก็ปล่อยให้ทำหน้าที่ของกายใจไปตามปกติ พร้อมทั้งระลึกรู้จิตไปด้วยตลอดเวลา คล้ายกับขับรถอยู่บนทางด่วนและฟังเพลงไปด้วย แต่หน้าที่หลักของจิตคือขับรถไปให้ถึงจุดหมาย ซึ่งย่อมจะเห็นอะไรต่ออะไรไปตลอด 2 ข้างทาง ก็ยังรักษาจิตให้อยู่ในภาวะของ Neutral zone เอาไว้เช่นเดิมเห็นก็ดูเฉยๆ...

สองมิติของจิตและกายใจจะซ้อนๆกันอยู่อย่างนั้น จนกว่าจะตายกายแตกไป...ส่วนใครทำแล้วจะได้ของแถมที่หู ที่ตา นั่นเป็นของแถมประกอบในภาวะของ Neutral แต่ละคนอาจได้ไม่ได้ไม่เหมือนกันสิ่งประกอบไม่สำคัญอะไร หลักคือรักษาจิตให้อยู่ ใน Neutral Zone เคล็ดลับการปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งอยู่กับภาวะอารมณ์ของ Neutral ครั้งละหลายๆวัน หลายๆสัปดาห์ หลายๆเดือน....

ลองนำไปทดลองทำดูเองได้ทุกคน ถ้าจะไม่ให้ขัดกับใจก็รักษาอารมณ์ของใจห้อยู่ใน ภาวะ Neutral ร่วมไปด้วย จะสังเกตอารมณ์ของทั้งสองฝ่ายในตัวเราได้ชัดเจนตลอดเวลา ไม่เอียงไปทางบวกและลบ ให้อยู่กลางๆเอาไว้)

หนทางเดินเข้านิพพานของทุกๆดวงจิตวิญญาณ คือ วิถีชีวิตที่ดีงาม จิตสำรวม กาย วาจา ใจ ให้มีศีล 5 ครบ เคารพพระศาสดาทุกศาสนา มีเมตตาช่วยสงเคราะห์ คน สัตว์ มีความกตัญญูต่อชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ คุณพ่อ คุณแม่ มีสมาธิ   คือมีจิตตั้งมั่นในพระนิพพาน มีความจริงใจต่อคนทั่วไป มีปัญญารู้ว่าโลกนี้เป็นทุกข์ภัย มีแต่ของชั่วคราวเป็นของมายาสมมุติ จิตสะอาดบริสุทธิ์เป็นของจริง คือ จิตเดิมแท้ของเราที่เป็นจิตพุทธะนิพพานตลอดกาล

บัดนี้และกาลต่อไป ไม่มีสถานที่ใดๆ ในโลกที่เป็นสุขและปลอดภัยจากภยันอันตรายร้ายใหญ่ จากภัยธรรมชาติ  จากโรคภัยหลายหมื่นชนิด รวมถึงภัยจากนิวเคลียร์ที่มนุษย์สร้าง ระเบิดร้ายแรงขีปนาวุธและพลังงานในเลเยอร์ที่ 6 อาวุธเส้นแสง เป็นอาวุธเข่นฆ่ากันเอง  คนและสัตว์ล้มตายกันก่อนอายุขัย บอกสิ่งประเสริฐสุดนี้ต่อๆกันไป ลูกจะอยู่ในโลกนี้อย่างเป็นสุข ไม่ทุกข์เดือดร้อนจนเกินไป ก่อนตายพลังแสงทิพย์อริยธรรมของพ่อ จะนำลูกเข้าสู่สวรรค์นิพพานได้ง่ายๆ เป็นการปิดกั้นประตูอบายภูมิทั้ง 4 บาปกรรมไม่สามารถติดตาม หรือฉุดกระชากลูกลง นรก เปรต อสุรกาย สัตว์เดรัจฉานได้ (x) (เนื่องจากจิตของลูกๆที่ฝากไว้กับแสงทิพย์เป็นการเพิ่มความถี่สูงกว่าธรรมชาติแวดล้อม) ให้ลูกทั้งหลายมั่นใจในพลังแสงทิพย์อริยธรรมนี้เถิด ลูกจะประสบพบแต่ความสุขกาย สุขใจ กิเลส ตัณหา อวิชชา อุปาทาน อกุศลกรรม ก็จะเบาบางลง ตามบุญบารมี คือกำลังใจที่ดีงาม ในความตั้งใจที่จะเข้าพระนิพพาน ของลูกทุกคนที่มีจิตเป็นพุทธะ (หากผู้เข้าใจและมีศรัทธาถึงพร้อม จิตย่อมอยู่ในคลื่นความถี่สูงกับแสงทิพย์ตลอดเวลานั่นเอง จิตจะรับสัมผัสได้ตลอดเวลาระหว่างที่มีชีวิตอยู่)

  • อนัตตา คือ สรรพสิ่ง ดิน น้ำ ลม ไฟ ธรรมชาติ คน สัตว์ สิ่งของ ลาภ ยศ สรรเสริญ เจริญสุขทางโลกทั้งหมด รวมทั้งรูป รส กลิ่นเสียง เป็นอนัตตา เพราะแปรปรวนบังคับไม่ได้ แตกสลายกลายเป็นความว่างเปล่าในที่สุด
  • อมตะธาตุ คือ จิตพุทธะประภัสสร รวมกับแดนทิพย์นิพพาน เป็นธาตุอมตะ มีอยู่ทั่วๆไปไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเนื้อ แต่ผู้ที่ฉลาด มีศีล 5 ครบ เคารพพระรัตนตรัย มองเห็นโทษทุกข์ภัย ในการเวียนว่ายตายเกิด ได้รับพลังแสงทิพย์ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม จะเข้าใจมองเห็นด้วยตาใจหรือตาจิตที่สะอาด เป็นจิตของท่านผู้รู้ เข้าใจดีว่านิพพานแดนอมตะทิพย์ เป็นสุขอย่างยิ่ง เป็นผู้ตื่นจากความหลงใหล ในโลกมนุษย์ สวรรค์ พรหม เป็นผู้มีจิตสดชื่น เบิกบาน เพราะมั่นใจในพระรัตนตรัย มีจุดมุ่งหมายปลายทาง คือ พระนิพพาน เป็นที่ไปในชาตินี้

จิตนิพพานอยู่ภายในกายมนุษย์ วิเศษสุดล้ำเลิศประเสริฐยิ่ง จิตนิพพานคงอยู่ทั่ว ชั่วฟ้าดิน ไม่สูญสิ้นสลายเหมือนกายคน พลังแสงทิพย์อริยธรรม องค์พระบรมธรรมบิดามีพระมหาเมตตา ส่องแสงทิพย์พระนิพพานลงมา เตือนดวงจิตลูกให้พัฒนาอย่าได้ลุ่มหลงในภาพมายาของสมมุติ รูปที่เห็นปรากฏ  เป็นของจิตกำหนด หลงคิดนึก ทั้งพ่อได้ประทานพลังแสงทิพย์อริยธรรมรวมกับแสงฉัพพรรณรังสีรัศมี 6 ประการขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์มาปกป้องคุ้มครองภัยอันตรายน้อยใหญ่ ให้แก่ลูกๆ ทุกชาติศาสนา ไม่ว่า คนหรือสัตว์ ให้รีบบอกสิ่งประเสริฐสุดนี้ต่อๆกันไป ลูกจะอยู่ในโลกนี้อย่างเป็นสุข  ไม่ทุกข์เดือดร้อนจนเกินไป ก่อนตายพลังแสงทิพย์อริยธรรมของพ่อ จะนำลูกเข้าสู่สวรรค์นิพพานได้ง่ายๆ เป็นการปิดกั้นอบายภูมิทั้ง 4 บาปกรรมไม่สามารถติดตาม หรือฉุดกระชากจิตที่สะอาดของลูกลงนรก เปรต อสุรกาย สัตว์เดรัจฉานได้ ให้ลูกทั้งหลายมั่นใจ ในพลังแสงทิพย์อริยธรรมนี้เถิด ลูกจะประสบพบแต่ความสุขกายสุขใจ กิเลสตัณหา อวิชชา อุปาทาน อกุศลกรรม ก็จะเบาบางลงตามบุญบารมี คือกำลังใจที่ดีงาม ในความตั้งใจที่จะเข้าพระนิพพานของลูกทุกคนที่มีจิตเป็นพุทธะ วิญญาณในขันธ์ 5 ร่างกาย คือระบบประสาทที่รับรู้ความรู้สึกของร่างกายทั้งหมดไม่ใช่จิต

  • จิตนิพพานอยู่ภายในกายมนุษย์ วิเศษสุดล้ำเลิศประเสริฐยิ่ง จิตนิพพานคงอยู่ทั่ว ชั่วฟ้าดิน ไม่สูญสิ้นสลายเหมือนกายคน พลังแสงทิพย์อริยธรรมองค์พระบรมธรรมบิดา มีพระมหาเมตตาส่องแสงทิพย์นิพพานลงมา เตือนดวงจิตลูกๆ ให้พัฒนาอย่าได้ลุ่มหลง ในภาพมายาของสมมุติ รูปที่เห็นปรากฏ เป็นของจิตกำหนด หลงคิดนึกทั้งดีและชั่ว จิตจึงเกลือกกลั้วลุ่มหลงเข้ากงวัฏฏะสงสาร เป็นกงบ่วงมารคอยทำลายล้าง ให้เกิดๆ ตายๆ ไม่มีวันจบสิ้น บัญชีบาป บัญชีบุญ เป็นของจริง รีบน้อมรับพลังแสงทิพย์นิพพานเป็นพลังเหนือบัญชีบุญและบาปกลับบ้านเก่าของเราทุกคน

พระพุทธโอวาทนี้ พ่อได้มอบให้ลูกเกษรรีบเร่งรัด จัดพิมพ์ให้มากที่สุด เร็วที่สุด เพื่อบรรดาพี่น้อง ชาวมนุษย์จะได้ตื่น จากความหลงใหล ใฝ่ฝันสลายใน 3โลก ธรรมะ คือความจริง ธรรมะคือเรื่องของจิตนิพพาน เป็นบุญกุศลอันสูงสุด จิต เป็นตัวจริงของเรา เราจะเข้าพระนิพพานได้ก็ด้วยจิตไม่ติดในรูป ร่างกาย ให้ลูกรีบเร่งรัดจัดพิมพ์ให้มากที่สุด เร็วที่สุด เพื่อบรรดาพี่ๆ น้องๆ ชาวมนุษย์จะได้ตื่น จากความฝันสลายใน 3โลก ธรรมะ คือ ความจริงธรรมะ คือ เรื่องของจิตนิพพาน เป็นบุญกุศล อันสูงสุด จิตเป็นตัวจริงของเรา  เราจะเข้านิพพานได้ก็ด้วยจิตไม่ติดใน รูปร่างกาย เรา-เขา รส กลิ่น เสียง ลาภ ยศ สรรเสริญ เจริญสุข ซึ่งเป็นของชั่วครู่ชั่วคราวทั้งหมดทั้งสิ้น พ่อขอเตือน พุทธบุตร ให้รู้ตัวจริงคือจิตพุทธะในร่างกาย ผี คน เทวดา พรหม ให้รีบตื่นจากความหลงใน 3 โลก อย่าได้นึกว่าเป็นคน เป็นเทวดา เป็นพรหม มีความสุข ให้ลูกๆเร่งรัดตัดตรงเข้าพระนิพพานด้วยจิตธรรมญาณจิตพุทธะอันเดิม ที่มี ศีล สมาธิ ปัญญา ให้รู้ว่าทั้ง 3 โลก คือของปลอมของแปรปรวน....ผู้ที่ทราบคำสอนของพ่อเกิดแม่เกิดแล้ว ควรลองปฏิบัติตาม เพิ่มคลื่นความถี่สูงเท่ากับแสงทิพย์ จิตจึงจะมีกำลังสูงกว่าบรรดากิเลสทั้งมวล ทำให้ประหารกิเลสหรือทำลายแรงดึงดูดทั้งหลายลงได้)

พลังแสงทิพย์อริยธรรม เป็นงานเก็บธรรมญาณครั้งใหญ่ ปิดประตูอบายภูมิทั้ง 4 คือ นรก เปรต อสุรกาย และสัตว์เดรัจฉาน เพื่อให้ลูกๆทั้งหลายได้รับอริยมรรคอริยผล เป็นอริยบุคคลในพระศาสนา ตามบุญบารมีของจิตแต่ละคน ให้ลูกๆร่วมสร้างบุญกุศลเผยแพร่พลังแสงทิพย์อริยธรรม ผลบุญนำถึงบรรพชน 7 ชั้น ลูกๆ หลานๆ 9 ชั้น ในหลายๆแสนชาติ ที่เคยเกิดร่วมญาติกันมา พ่อก็จะดีใจอย่างยิ่งที่ลูกๆปลอดภัยจากการเวียนว่ายตายเกิด...(การได้น้อมแผ่เมตตาไปกับแสงทิพย์ตลอดเวลาไปทั่วทั้ง 3 โลกมีผลกว้างใหญ่)

พลังแสงทิพย์แห่งวิปัสสนาญาณ คือ ธรรมญาณจิตพุทธะอันเดิมที่ตื่นจากความฝัน ความหลงใหลใน 3 โลก เมื่อลูกเปิดจิตเปิดใจรีบขอรับพลังแสงทิพย์นิพพาน เอาไว้ในจิต โดยนึกถึงองค์พระศาสดาองค์ใดก็ได้ทั้งนั้น เพื่อปิดกั้นประตูนรกไว้ก่อน จิตลูกจะมีปัญญาฉลาดรู้ว่าโลกเป็นทุกข์ เป็นเทวดาพรหม ก็เป็นสุขชั่วคราว ลูกตั้งจิตไปนิพพาน จิตลูกจะเข้าถึงพระโสดาบันกันง่ายๆ ลูกๆอย่าได้วิตก กังวลสงสัยให้ตั้งใจทำความดีต่อไป ด้วยการเป็นสื่อกลางให้พลังแสงทิพย์ เผื่อแผ่ไปยังสรรพจิตวิญญาณทั้ง 3โลก(3) แผ่เมตตาให้ทุกๆชาติศาสนา รวมถึงโลกนรก โลกสวรรค์ ให้ได้รับพลังแสงทิพย์ ต่อๆกันไปจากลูก จิตของลูกเปรียบเสมือนเทียนไขที่จุดไฟติดแล้ว ส่วนผู้อื่นที่จิตยังหลงใหลในการเวียนเกิดเวียนตาย คือผู้ที่มีแต่เทียนไข แต่ไฟยังไม่มี ให้ลูกเอาไฟ คือพลังแสงทิพย์นิพพานนี้ รวมกับแสงฉัพพรรณรังสี ขององค์พระบรมศาสดา ขอแผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้ง 3 โลกในสรรพวิญญาณ ได้โมทนาบุญกุศลต่อจากลูกอีกที   เขาจะมีบุญวาสนา มีบารมี ได้รับพลังแสงทิพย์นิพพาน โดยให้จิตลูกเป็นสื่อกลาง อุทิศส่วนกุศลไปยังทุกๆท่าน ที่เวียนว่ายตายเกิด ยังหาหนทางกลับบ้านเก่านิพพานไม่พบ เพราะอวิชชาความไม่รู้ไม่เข้าใจว่าจิตพุทธะมีอยู่ในกายสมมุติของ คน ผี เทวดา พรหม ตลอดไป....(นำจิตของเราเป็นซอฟแวร์ทำงานร่วมกับเซิร์บเวอร์ใหญ่อันมิอาจประมาณได้ของแสงทิพย์ ใส่โปรแกรมส่งไปถึงยังสรรพสัตว์ทั่วในโลกทั้ง 3 เป็นการช่วยงานพ่อเกิดแม่เกิดในการให้การสงเคราะห์บรรดาลูกๆของพระองค์ท่าน...สร้างสถานีลูกข่ายได้ทั่วอนันต์จักรวาล) 

ทุกคนจงทำจิตระลึกรู้เสมอว่า จิตเราอยู่ในพระวรกายพระผู้มีพระภาคเจ้า และ พระบรมธรรมบิดาเจ้า (4) เป็นทั้งปัญญาสมาธิเป็นยอดธรรม มองดูทั้ง 3โลก นรก สวรรค์ พรหม เป็นความว่างเปล่าในที่สุด ผู้ที่มีจิตเมตตาจะช่วยแก้ปัญหา ช่วยลดภัยพิบัติทั้งปวงในโลกนี้  การบำเพ็ญจิตใจให้ใสสะอาดทำได้ง่ายมากไม่ยากเลย ด้วยการยกจิตที่สะอาดของลูกเข้าไว้ในพระวรกายทิพย์นิพพาน ของพ่อหรือของพระศาสดาองค์ใดๆก็ได้ แล้วแผ่เมตตาไปทั้ง 3 โลก ฝากไปกับฉัพพรรณรังสีและพลังแสงทิพย์อริยธรรม จะช่วยชักนำ สรรพสัตว์ ทั้ง 3 โลก ให้ได้รับบุญกุศล โดยมีจิตร่างกายขันธ์ 5 ของลูกเป็นสื่อกลางให้พลังแสงทิพย์ผู้อื่นได้....นำแสงทิพย์ไปช่วยเพิ่มภพภูมิให้แก่สรรพสัตว์ได้รับความสุขสบายมากขึ้นกว่าเก่า...พร้อมกับเป็นการชี้ช่องให้เห็นทางสว่าง

ลูกเกษร ที่ลูกทำงานพระศาสนา  เขียนหนังสือธรรมประทานพร หนังสือพลังแสงทิพย์อริยธรรม ชี้แนะนำชักชวนจิตวิญญาณของสรรพสัตว์ทั้ง 3โลกได้สัมผัสเข้าใจในพลังแสงแห่งปัญญา ให้รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ตามองเห็นเป็นของแปรปรวนสูญสลาย ท้ายที่สุดก็คือ ความว่างเปล่า องค์สมเด็จพระบรมธรรมบิดา และพระผู้มีพระภาคเจ้า โปรดเมตตาคอยควบคุม ดูแลช่วยเหลือลูกตลอดเวลาไม่ว่าหลับหรือตื่น....(เมื่อเราต่อเชื่อมกับแสงทิพย์เอาไว้ตลอดเวลา ความตั้งใจใส่โปรแกรมของแต่ละคน หรือใส่คำขอ) ให้ลูกมั่นใจในกิจการงานของลูก เป็นบุญบารมีสูงล้น ให้ลูกสู้เพื่อฉุดช่วยคนพ้นนรกต่อไป พ่อได้มองดูลูกทุกคนในโลกนี้ ไม่มีใครทำได้ดีเช่นลูก ลูกเกษร ลูกนั่นแหละจงเป็นผู้นำเป็นหัวหน้า ในพลังแสงทิพย์อริยธรรม ใครจะทำงานยิ่งใหญ่วิเศษสุดแบบลูกได้เล่า จิตลูกอย่าหวั่นไหวว่าใครจะว่าเจ้าเพี้ยน ออกนอกลู่นอกทาง จากพระธรรมคำสอน ลูกจงสังวรไว้ ไม่ช้าเขาจะเห็นคุณงามความดีของลูก ลูกมีจิตที่เข้มแข็งทำงานได้อย่างจริงจัง ให้ลูกทำต่อไปจนกว่าจะหมดอายุขัย พ่อสำรวจดูลูกๆแล้ว ไม่มีใครที่จิตใจสะอาดมีเมตตา มีพลังปัญญาเช่นเจ้า ใครเขาไม่เห็นดีตำหนิ ติเตียน ผู้นั้นจะมีผลบาปกรรม ตามสนองในชาตินี้ พอเขาตายไป เขาจะรู้สำนึกถึงพระคุณความดีของลูก ถ้าเขานึกถึงลูกได้ หลังจากที่เขาได้ตายแล้ว เขาจะพ้นนรกได้ง่ายมาก  ให้ลูกแผ่เมตตาไปยัง สรรพสัตว์ทั้ง 3 โลก ขอฝากไปกับพลังแสงทิพย์อริยธรรม พ่อมองเห็นลูกๆทุกคนที่ยกจิตสดใสไปกราบไหว้พ่อ และพ่อประทานอนุญาต ให้จิตสะอาดอยู่ในกายทิพย์นิพพานพ่อได้ตลอดเวลา....หรือฝากไว้กับแสงทิพย์ที่มาซ้อนภาพให้เห็น

โลกุตรธรรม อริยธรรม อนุตตรธรรม คือธรรมเพื่อพระนิพพานควรทำให้แจ้ง มีวิปัสสนาญาณอยู่ในนั้นครบถ้วน 100% เป็นพลังแสงทิพย์อริยทรัพย์ที่องค์พระบรมธรรมบิดา ทรงมีพระมหาเมตตาประทานให้มาแก่มวลมนุษย์ เป็นสิ่งประเสริฐสุดใน 3 โลก องค์สมเด็จพระวิสุทธิพุทธรังษีบรมธรรมบิดา  ส่งพระโพธิสัตว์เจ้ามาหลายแสนพระองค์  ลูกเกษรก็เป็นหนึ่งในบรรดา ผู้ปรารถนามาช่วยปวงมนุษย์ มีลูกหลานบริวารอธิษฐานติดตามเจ้ามามากมายหลายด้าน เป็นผู้ที่มีบุญงวาสนาบารมีสูงกันทุกคน ลูกเกษรเจ้าต้องช่วยฉุดช่วยคน 2 สาย 2 รูปแบบ คือ 

  1. แบบสมาธิวิปัสสนากรรมฐาน คือวิชชามโนมยิทธิที่ลูกฝึกจิตคนไปกราบไหว้ และฝากจิตใจไว้กับพระผู้มีพระภาคเจ้าเบื้องบน เพื่อให้มั่นใจในพระนิพพาน....แสดงเป็นภาพนิมิต เพื่อสื่อให้เข้าใจง่ายสำหรับผู้ปฏิบัติที่เคยชินกับแบบนี้
  2. แบบพลังแสงทิพย์อริยธรรม คือฝึกให้ทุกคนไม่ว่าชาติศาสนาไหน สามารถเปิดจิตเปิดใจรับพลังแสงทิพย์อริยธรรมจากพระบรมศาสดาได้ทุกศาสนา เป็นการเปิดจิตใจให้มีปัญญา ให้รู้ว่าทั้ง 3 โลก เป็นของชั่วคราว ของสมมุติแตกสูญสลายกลายเป็นความว่างเปล่า....ฝากจิตเอาไว้กับแสงทิพย์ ดังปรากฏในภาพข้างต้นตลอดเวลา 

กำลังใจของลูกทุกคนเป็นสิ่งสำคัญ ถ้าลูกตั้งจิตสัจจะอธิษฐาน ขอทำงานฉุดช่วยคนพ้นนรก งานลูกก็จะสำเร็จด้วยพระบารมีขององค์สมเด็จพระวิสุทธิพุทธรังษีบรมธรรมบิดา  บารมีพระผู้มีพระภาคเจ้า  เทพพรหมทุกพระองค์ ท่านก็เต็มใจช่วยเหลือลูกได้อย่างเต็มที่เพราะบารมีความตั้งใจเป็นกำลังใหญ่ของลูก งานพลังแสงทิพย์อริยธรรมนอกจากฉุดช่วยคนดีมีบุญพ้นนรกแล้วยังเป็นงานใหญ่ เตรียมจิตใจของผี เทวดา และคน เอาไว้ไปเกิดในยุคองค์พระศรีอาริยเมตไตรย ในยุคสมัยนั้นจะมีศาสนาเดียว จะมีแต่คนดีมีบุญ คือผู้ได้รับพลังแสงทิพย์นิพพาน เป็นแสงแห่งอภิญญาใหญ่ ผู้มีจิตเคารพศรัทธาในพระศาสดาใดๆ พระเจ้าองค์ใด (GOD) ก็ดี   หรือผู้ที่ท่านอธิษฐานจิต  ติดตามองค์พระศาสดาเข้าพระนิพพาน แดนสุขเกษมสำราญ ตลอดกาล  

(x).. ปัจจุบันสิ่งแวดล้อมของโลกและจักรวาลเปลี่ยนไป การฝึกปฏิบัติ วิปัสสนากรรมฐานแบบเดิม ทำได้ยากลำบากยิ่งขึ้น ตามคำยืนยันของพระผู้ได้ญาณทัสสนะ เช่นกรณีฝึกใช้ แรงเฉื่อย เช่นรูปแบบในมหาสติปัฏฐานสูตร

แรงเฉื่อย เป็น อุบายของการสะสมแรงให้มีมากขึ้นๆ จนสามารถพลิกขันธ์ 5 ที่ครอบอยู่ให้หงายขึ้นหรือพลิกออกไป เป็นอุบายให้ “จิต” เคลื่อนที่ติดตาม รู้ เห็น การกระทบ (เจริญสติ) เห็นอาการเกิด-ดับ ที่เครื่องสืบต่อทั้ง 6 ช่องอย่างเป็นปัจจุบันขณะ เห็นว่าการเกิด-ดับ เกิดขึ้นสลับกันไป-มา เป็นสิ่งไม่เที่ยง ยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ เมื่อฝึกปฏิบัติฯจนชำนาญ เห็นการกระทบเกิดเร็วขึ้นๆๆ จนแทบจะต้านแรงไม่ไหว ให้ปล่อยวางทั้งการรู้ เห็นและการกระทบ จิตจะพลิกขึ้น การออกจากทุกข์ด้วย แรงเฉื่อยนี้ ถือเป็นอุบายหลักอุบายหนึ่งของพระอาจารย์รัตน์ รตนญาโณ ที่สอนให้ผู้ฝึกปฏิบัติฯ รู้หลักของการเจริญสติ เพื่อให้เห็นอาการเกิด-ดับ เป็นปัจจุบันขณะ ตามกฎไตรลักษณ์ตัวแรก คืออนิจจัง ความไม่เที่ยง แต่เนื่องจากอิทธิพลความหนาแน่นของพลังงานแม่เหล็กโลกในกาแลคซี่ทางช้างเผือก ที่กำลังให้โทษแก่มนุษย์อย่างรุนแรงที่สุด จึงทำให้แรงยืด-แรงหด ผิดปกติไปด้วย การฝึกปฏิบัติฯเพื่อให้เห็นการกระทบที่เกิด-ดับๆๆ อยู่ตลอดเวลา ทำได้ยากยิ่งขึ้น อุบายของการเจริญสติ จึงต้องเปลี่ยนเป็นการดูกฎไตรลักษณ์ตัวที่ 2 คืออาการ “ตั้งอยู่” แทน...หากผู้ยังจะยึดถือการปฏิบัติแบบสะสมแรงเฉื่อยในปัจจุบันพบว่า พระผงกรรมฐานของหลวงปู่ดู่ ช่วยเพิ่มพลังสมาธิให้แก่ผู้ปฏิบัติ ได้รวดเร็วยิ่ง ไม่ต่างกับพระผงของหลวงปู่มีชีวิต สัมผัสได้ชัดเจนในฝ่ามือที่กำพระเอาไว้ ระหว่างทำสมาธิ ทั้งหลับตานอก หรือลืมตา

พระบรมธรรมบิดาพ่อเกิดแม่เกิดของทุกจิตวิญญาณ  ทรงเล็งเห็นปัญหา และห้วงเวลาที่มีเหลืออยู่น้อยมาก (โลกและจักรวาลกำลังจะครบรอบการปรับเปลี่ยนเคลื่อนย้ายไปสู่พลังดึงดูดของกาแลกซี่ไตรแองกุลัม ทางด้านทิศตะวันออก แทนการหันขั้วแม่เหล็กโลกไปทิศเหนือ ไปสู่ทิศตะวันออกแทน อีก 13,000 ปี โลกจะย้ายขั้วไป 90 องศาเหลือมนุษย์เอาไว้เพียง 10 %) จึงได้ส่งแสงทิพย์อริยธรรม มาช่วยลูกๆฝึกอภิญญาใหญ่ เป็นหนทางลัด ให้บรรลุมรรคผลได้อย่างรวดเร็วฉับพลัน   (ความคิดเห็นของผู้คัดลอก)                                                                                                                     อ่านต่อ...


# สิ่งที่พระพุทธองค์กล่าวถึง และท่านอาจารย์รัตน์ รตนญาโณ ในบทกลอนบรรยายให้เราทราบ   http://sites.google.com/site/ingdhamma/thing

(1)   ปัญญา   อันเกิดจากญาณทัสสนะ ไม่ใช่ปัญญาจากการคิดนึกตรึกตรอง

(2)   พลังเมตตา หรือพลังปราณและมโนธาตุ เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงโลก และร่างกายจิตใจของสรรพสัตว์ทั้งกายสสารและกายพลังงาน http://sites.google.com/site/ingdhamma/knowledge3

(3)   สอบถามเรื่องการติดตั้งเสาอากาศถ่ายทอดแสงทิพย์กับอาจารย์ชัย http://www.buddha-dhamma.com/index.php?lay=boardshow&ac=webboard_show&Category=buddha-dhammacom&thispage=26&No=275848

(4)   รายละเอียดและวิธีการ http://www.ainews1.com/modules.php?name=Web_Board&file=view&No=59