1. .
  2. .
  3. .หน้าก่อน
  4. หลังจากที่ท่านได้รับพลังแสงทิพย์อริยทรัพย์  ท่านปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาในกรรมฐาน 40 หรือมหาสติปัฏฐานสูตร ท่านจะได้รับอริยฐานะเข้าถึงอริยมรรคอริยผล  เป็นพระอริยบุคคลเลื่อนขั้นสูงขึ้นได้โดยง่าย  อย่างรวดเร็วว่องไวเกินคาด  เป็นการตัดกิเลสง่ายมากเป็นทางลัด  ทางปลอดภัยและรวดเร็วเป็นพระอรหันต์  เข้าพระนิพพานในชาตินี้ได้อย่างน่าอั้ศจรรย์ในพลังแสงทิพย์อริยธรรม
  5. ผู้รับพลังแสงทิพย์อริยธรรมเมื่อบำเพ็ญจนจบ  ยกระดับจิตเป็นพระอรหันต์ในชาตินี้  บุญบารมีจากพลังแสงทิพย์วิเศษยิ่งสามารถส่งผลบุญ ไปถึงบรรพชนคนรุ่นก่อนได้ถึง 7 ชั้น ทุกๆหลายแสนชาติที่เคยร่วมเกิดร่วมญาติกันมา  โดยที่ท่านไม่ต้องดมทนา อีกทั้งลูกๆหลานๆ เหลนๆ โหลนๆ อีก 9 ชั้นทุกๆหลายแสนชาติที่เคยร่วมเกิดกันมา  จะได้รับบุญบารมีโดยอัตโนมัติ คือ ไม่ต้องโมทนา ไม่ว่าท่านจะอยู่ใน นรก เปรต อสุรกาย สัตว์เดรัจฉาน จะได้เลื่อนชั้นเข้าสู่สุคติภูมิ ญาติท่านที่เป็นโสดาปฏิมรรคก็ได้เลื่อนชั้นเป็นโสดาปฏผลเป้นต้น
  6. คุณวิเศษจาการได้รับพลังแสงทิพย์นิพพาน  นอกจากได้รับอริยฐานะมีจิตใสสะอาด เข้าอริยมรรคอริยผลแล้วยังสามารถแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเสรจะให้อภัยทำให้หายจากโรคกาย โรคประสาท มีปัญญาแก้ไขทางโลกทุกชนิด มีชีวิตที่ก้าวหน้า มีความเจริญรุ่งเรือง ไม่มีคำว่าจน มีแต่รวยด้วยอริยทรัพย์ ป้องกันภัยอันตรายย รักษาโรคคุณไสย รักษาโรคผีมาสิงอยู่ในร่างกายก็ได้  เมื่อมีภัยอันตรายเกิดขึ้น ให้นึกถึงองค์พระวิสุทธิพุทธรังษีบรมธรรมบิดา  จิตจับพระองค์ท่านไว้ตรงกลางระหว่างคิ้ว แล้วภาวนาพระคาถา 5 คำ คือ นะโม พุทธา ยะ ขอพลังพระช่วยลูก จะพ้นอันตรายโรคร้ายอย่างมหัศจรรย์

ท่านผู้ประทานพลังแสงทิพย์คือใคร ?

องค์พระผู้เป็นเจ้าประทานพลังแสงทิพย์อริยธรรมที่แท้จริง คือ พระบรมธรรมบิดาของสรรพจิตวิญญาณทั้ง 3 โลก และของพระศาสดาทุกๆศาสนา พระองค์ท่าน คือ องค์สมเด็จพระวิสุทธิพุทธรังษีบรมศาสดา พระผู้เป็นใหญ่ในแดนทิพย์นิพพาน หรือพระผู้เป็นอริยเจ้าอริยธรรม ท่านไม่มีเพศ มีพระวรกายทิพย์นิพพานสูงใหญ่ กายแก้วโปร่งใส มีประกายระยิบระยับงดงาม สว่างไสวพระองค์ท่านโปรดเมตตาให้พวกเรา สัมผัสพระองค์ท่านได้ทางมโนมยิทธิบางท่านเรียก     พระวิสุทธิพุทธรังษีบรมะรรมบิดาว่า ท่านทรงปราบมาร บางศาสนาเรียก พระองค์ท่านว่า พระยะโฮวาเจ้า พระอัลลเลาะห์ พระผู้เป้นเจ้า หรือ GOD คนอเมริกันส่วนมากเรียกพระองค์ว่า Mother nature (เป็นพระมารดาของธรรมชาติ)  บางทีเรียกพระองค์ว่า องค์สมเด็จพระพุทธปฐมบรมธรรมบิดา  พระแม่เจ้าอนุตรธรรมสมเด็จพระองค์ธรรมบิดา  ท่านพ่อเกิดแม่เกิดเพราะพระองค์ท่านส่งพวกเราให้มาเกิด  เพื่อเรียนรู้สภาวะของวัตถุโลกของจักรวาลที่จำลองจากเมืองนิพพาน  เพื่อให้พวกเรามาสร้างสวรรค์นิพพานบนดิน  แต่พวกเราส่วนมากมาติดใจ หลงระเริง ในขันธ์ 5 ร่างกายที่สกปรกรกรุงรัง ยึดติดในคนรักทรัพย์สมบัติจึงกลับบ้านนิพพานไม่ได้ 

องค์สมเด็จพระวิสุทธิพุทธรังษีบรมธรรมบิดา  จึงส่งพลังแสงทิพย์อริยทรัพย์ลงมาช่วยพวกเราให้มีสติปัญญารู้ว่า นิพพานคือบ้านที่แท้จริง  และพระองค์ได้ส่งองค์พระศาสดาลงมาสั่งสอนชาวมนุษย์ ให้ทำคุณงามความดี ใจตใจฉลาด ไม่หลงยึดติดในของสมมุติใดๆ ในโลกมนุษย์ สวรรค์ พรหม จึงเกิดมี ศาสนาหลายๆศาสนา  แต่ละศาสนาก้สอนให้มุ่งมั่นกลับคืนสู่พระนิพพานบ้านเดิม  บางศาสนาเรียกนิพพานว่าสวรรค์นิรันดรมีจิตของท่านผู้มีบุญหลายร้อยล้านดวงกลับคืนสู่นิพพาน แต่ก็ยังคงเหลืออีกหลายพันล้านดวง  ยังหลงวนเวียนเกิดเวียนตาย ในนรกโลก มนุษย์โลก เทสพรหมโลก มาในปัจจุบันเป็นกลียุคผู้คนล้มตาย มีอันตรายรอบด้านเดือดร้อนไปทั่วโลก ส่วนมากที่ตายกลายเป็นผี 90 % ลงนรกกัน ไปสวรรค์เพียง 10% พระบรมอริยธรรมบิดาจึงสั่งงานพระโพธิสัตว์ให้มาเกิดเป้นกายเนื้อลงมาบอกกล่าวเรื่องพลังแสงทิพย์แสงธรรม ให้รีบเร่งน้อมรับเอาพลังแสงทิพย์อริยธรรมไว้ในจิตใจ เพื่อยกระดับจิตเปผ็นพระอริยบุคคลปิดกั้นประตูอบายภูมิทั้ง 4 ก่อนตายพระท่านจะมา ปรากฏกายทิพย์ให้เห็น*  จิตนึกถึงพลังแสงทิพย์ นึกถึงพระศาสดา จิตเป็นกุศลก่อนตาย ก็ไม่ต้องไปอบายภูมิ ไปเสวยสุขบนสวรรค์ก่อน รอพระศรีอริยเมตไตรน ยุคนั้นก้จะเหลือศาสนาเดียวคทอ ศาสนาองค์พระศรีอริยเมตไตรย ยุคนั้นพระองค์ทรงตรัสว่า  ผู้ได้รับพลังแสงทิพย์อริยธรรม จะได้มาเกิดเป็นคนอีกครั้ง  รับฟังพระธรรมครั้งเดียวเข้าใจมีปัญญาเห้นธรรมก็ยกระดับจิตเป็นพระอรหันต์เข้านิพพาน หนีจจากบาปกรรมได้ทั้งหมด  ส่วนผู้ได้รับ พลังแสงทิพย์แล้วแต่ยังทำผิดศีลธรรมอยู่จะได้รับทุกข์โทษบาปกรรมเพิ่มเป็น 2 เท่า เพราะถือว่ารู้แล้วแต่ยังทำผิดศีลธรรมอีก

ท่านสาธุชนคนใดสงสัยว่าจิตทั้งหมดมาจากพระนิพพานจริงหรือไม่?

ท่านใดไม่เชื่อขอให้ท่านฝึกวิชชามโมมยิทธิ กำหนดจิตกราบทูลถามองค์สมเด็จพระสัพพัญญญูศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า  ขอสัมผัสองค์สมเด็จพระวิสุทธิพุทธรังษีบรมธรรมบิดา ตามความเป็นจริงเพื่อจิตจะได้หมดกิเลสความสงสัยไมแน่ใจในพระรัตนตรัยและพระนิพพาน

ถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วควรรับพลังแสงทิพย์อริยธรรมหรือไม่?

ยิ่งเป็นพระอรหันต์แล้วสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องรับพลังแสงทิพย์อริยธรรม เพื่อจะได้ช่วยบรรพชนคนรุ่นก่อนๆ 7 ชั้น และคนรุ่นหลังอีก 9 ชั้นย้อนถอยหลังกลับไปได้ทุกๆแสนชาติที่เวียนว่ายตายเกิดร่วมกันมานับแล้วจะช่วยฉุดช่วยบรรพชนลูกหลานท่านเป้นล้านเป้นโกฏิให้เลื่อนขั้นได้ทันทีโดยอัตโนมัติ  ถ้าอยู่ในนรกก็ได้ลดโทษในนรก 50 %  ถ้าเป็นผีก็ได้เป็นคนหรือเทวดา ถ้าเป็นพระอริยะก็ได้เลื่อนขั้นพระอริยะเพิ่มอีก 1 ขั้น  โดยที่ไม่ต้องโมทนาบุญกับลูกหลานหรือบรรพชนที่ท่านเป็นพระอรหันต์ และได้รับพลังแสงทิพย์อริยธรรม  บุญกุศลจะส่งถึงบิดามารดาในชาติปัจุบันชาติทีเดียวให้พ้นทุกข์หรือเลื่อนขั้นอริยฐานะได้ 1 ขั้น โดยที่ท่าน ไม่ต้องดมทนาเช่นเดียวกับ พระอรหันต์ที่ยังไม่ได้รับแสงทิพย์อริยะรรม

พลังแสงทิพย์อริยธรรมโปรดลงมาสู่โลกมนุษย์นานกี่ปีมาแล้ว?

พลังแสงทิพย์อริยธรรมส่องมาจากแดนทิพนิพพานมีประกายเพชรสดใสงดงาม  เมื่อได้พบเห็น  ส่งลงมาฉุดช่วยปวงมนุษย์ในยุควิกฤตกาลก่อนสมัยพุทธกาลนานมาแล้ว  พระบรมธรรมบิดาท่านเริ่มสอนดิฉัน ปี 2543  เดือนพฤษภาคม  แต่ทรงสั่งงานให้รีบทำอย่างเปิดเผยเป้น อภิญญาใหญ่ ในปี 2548 เดือนสิงหาคม  สาธุชน ท่านใด ต้องการอภิญญาหก  ให้ช่วยกันชักชวนคนมารับพลังแสงทิพย์อริยธรรมและแผ่เมตตาจิตให้สัตว์ ผี เทวดา พรหม ด้วยพลังแสงทิพย์ตลอดเวลา  ตามวิธีช่วยสรรพสัตว์ 6 ข้อง่ายๆข้างต้น  แล้วองค์สมเด็จพระวิสุทธิพุทธรังษีบรมธรรมบิดา จะประทานอภิญญาใหญ่ ให้ท่านมีอาสวักญาณ มีความสามารถพิเศษอีกหลายอย่าง  เพื่อช่วยสงเคราะห์คน สัตว์ จิตวิญญาณ ทั้ง 3 โลก ยิ่งเป็นการยกระดับจิตของท่านเองและเพื่อนมนุษย์ ผี เทพ พรหม เป็นพระอรหัตผลเร็วไว

ด้วยจิตที่เป็นกุศลเคารพรักศรัทธาและมั่นคงในองค์สมเด็จพระวิสุทธิพุทธรังษีบรมธรรมบิดา  รวมทั้งพระรัตนตรัย  ได้ระรึกถึงพระคุณขององค์สมเด็จพระจอมไตร บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระศาสดาของทุกๆศาสนา  พระธรรม และพระอริยสงฆ์รวมทั้งเทพเจ้าทุกๆพระองค์  ดิแนขอตั้งจิตอธิษฐานให้ทุกท่านที่ได้อ่านหนังสือพลังแสงทิพย์อริยธรรมขอให้ได้รับแสงทิพย์นิพพานโดยตรงจากิองค์สมเด็จพระวิสุทธิพุทธรังษีบรมธรรมบิดา  ท่านจะได้รับทันทีอยู่ที่บ้านก็ขอรับเองได้  เพราะพระองค์ท่านเมตตาปรารถนาให้คนได้รับยเร็วที่สุด ง่ายที่สุด ไม่ต้องมีพิธียืดยาดชักช้าไม่ทันกาลกับภัยอันตรายที่มีมาตลอดเวลานี้

การขอรับพลังแสงทิพย์อริยธรรมโดยตรงจากองค์ท่านทำได้โดยง่าย  จิตท่านจะมีประกายสดใส เป็นการบวชจิตบวชใจง่ายกว่าบวชกาย หลายร้อยเท่า สามารถช่วย ผี สัตว์นรก เทพพรหมได้ ด้วยจิตท่านมีพลังแสงทิพย์อริยธรรม  ถ้าคนในโลกได้รับพลังแสงทิพย์อริยทรัพย์เป็นจำนวนมาก  โลกมนุษย์ที่เป็นสีดำมืดเล็กเท่าลูกมะนาว เมื่อมองจากพระนิพพานลงมา  ก็จะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีขาวใส เพราะจิตคนมีปัญญาเห็นทุกข์โทษภัยของการมีขันธ์ 5 จิตคนมีเมตตา มีศีล 5 ครบ เคารพพระศาสดา โลกมนุษย์ก็ไม่เดือดร้อน วุ่นวาย ไม่มีภยันตรายโรคร้ายรอบด้านเหมือนอย่างปัจจุบันนี้ คนและสัตว์ ในโลกจะอยู่เป็นสุขสบายกายสบายใจเหมือนอยู่ในสวรรค์บนพื้นพิภพโลกมนุษย์  หลายท่านประหลาดใจในความมหัศจรรย์ของพลังแสงทิพย์นี้

คุณวิเศษของพลังแสงทิพย์อริยธรรมมีมากมาย  บรรยายไม่จบสิ้นดิฉันผู้เขียนมีปัญญาน้อยไม่สามารถเขียนอธิบายให้ครบหมดได้  ขอให้ท่านสาธุชนตั้งจิตตั้งใจรับพลังแสงทิพย์อริยธรรมด้วยตนเอง     รีบเร่งปฏิบัติภารกิจทางจิตของท่านให้เป็นพระขีณาสพหรือพระอรหันต์ แล้วท่านจะเข้าใจ ได้อย่างดียิ่งแม้ผู้ที่ไม่เชื่อ เมื่อได้รับพลังแสงทิพย์แล้วจะเข้าใจ ได้รู้คุณค่าได้เมื่อตายไปแล้วได้รับอานิสงส์ผลบุญแก่ตัวเองและบริวารญาติมิตรใน 3 โลก                               

อ่านต่อ....

*    เพื่อคลายความสงสัย สำหรับเวลาใกล้ตาย จะเห็นพระมารับจิตของเราไปนิพพานหรือไม่ เมื่อเราได้ตัดแล้วแม้ร่างกายของเราและสมบัตินอกกายต่างๆ มีกรณี ที่เกิดขึ้นไม่นานมานี้ ด้วยหลานสาวของภรรยา อายุยังไม่มากนักเกิดตรวจพบว่าเป็นเนื้องอกในมดลูก แพทย์ลงความเห็นว่าต้องผ่าตัดมดลูกทั้งหมดออกทิ้งไป  เธอยอมปฏิบัติตาม แต่ยังกังวลว่าหากผ่าตัดแล้ว ยังจะต้องกลับมาเป็นมะเร็งอีกหรือไม่ ถ้าจะเป็นอีกก็ขอตายไปเลยไม่ขอฟื้นคืนสติกลับมาหลังจากการผ่าตัด ด้วยเธอรักการภาวนาพระถาถาชินบัญชร ของหลวงปู่โต เป็นกิจวัตร แต่ไม่เคยพบเห็นแม้รูปภาพของหลวงปู่ว่าหน้าตาหลวงปู่เป็นเช่นไร

ระหว่างที่วิสัญญีแพทย์ วางยาสลบ เธอก็ภาวนาชินบัญชร และขอให้หลวงปู่มารับเธอด้วย ก่อนหมดสติเธอก็เห็นพระมาก็ออกเดินตามพระไป พระพาไปทิ้งไว้ในที่ประชุมแห่งหนึ่ง ไปนั่งฟังต่อท้าย เธอโชคดี ที่องค์ประธานที่เทศนาอยู่เรียกให้เธอมานั่งข้างหน้า  ฟังไปๆ ชอบก็ขอกับพระว่าไม่กลับแล้วขออยู่ที่นี่เสียเลย พระตอบเธอว่า เธอยังมาอยู่ที่นี่ไม่ได้ ด้วยยังมีเจ้ากรรมนายเวรรอเธออยู่ เธออยากรู้จึงถามว่าเป็นใคร พระให้เธอหันหลังไปดู ก็พบหน้าสามีมายืนยิ้มอยู่ จึงรู้สึกตัวขึ้นหลังการผ่าตัด  ต่อมาเธอมาเยี่ยมและเห็นรูปหลวงปู่โต แขวนอยู่ที่ผนัง จึงทำให้เธอนึกถึงเรื่องไปฟังพระเทศน์ที่ข้างบนขึ้นได้ พระสงฆ์องค์นี้นี่เองที่มาพาเธอไปหลังจากหมดสติบนเตียงผ่าตัด  เธอจึงนึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมา และเล่าให้ฟังดังที่นำมาเล่าต่อย่อๆ

ประเด็นอยู่ที่ สำหรับผู้ที่ยังสงสัยว่าพระจะมารับหรือไม่ หากใจเรามั่นคงนึกถึงท่าน ท่านก็จะอยู่กับเราตลอดเวลา และพร้อมให้การช่วยเหลือ ด้วยท่านสามารถแบ่งกายพลังงานเอาไว้ล่วงหน้าต่อภารกิจต่างๆที่ลูกๆได้ขอไว้ คนที่เกิดมายังไม่เคยตาย ก็คงพอได้รับความมั่นใจให้คลายความกังวลสงสัย ลงไปได้บ้าง จากกรณีของจริงที่เกิดขึ้นกับคนใจเด็ด ขอตายหรือสละกายขันธ์ 5 ของตนทิ้งไป ทำให้จิตเบาแยกออกจากกายได้ง่าย  ยังเหลือแต่แรงดึงดูดของกรรมเวร หรือแรงดึงดูดของโลกและจักรวาล ที่จะต้องขยันหมั่นเพียรกำหนดปฏิบัติต่อไป ทั้งเวลาขยันหรือขี้เกียจก็ตาม ให้เคยชินเป็นนิสัย  ให้เดินไปให้สุดทาง หรือมรรค ที่ตนเองได้พบแล้วนั่นเอง จึงต้องหมั่นทำตลอดเวลา ในทุกๆอิริยาบท ด้วยใช้อุปกรณ์เครื่องมือของมรรค 8 นั่นเอง แม้ก่อนหลับก็กำหนดเอาไว้ล่วงหน้า หากตายระหว่างหลับเราจะไปที่ไหน