แบบสวดมนตร์ จักรพรรดิเปิดโลก

ที่หลวงตานำลูกศิษย์และเทพพรหม โอปปาติกะทั่ว 3 แดนโลกธาตุสวดตอน 20.30 น     ของทุกวัน

ตั้งสัจจะอธิษฐาน

ลูกขอตั้งสัจจะอธิษฐาน ขอกราบอาราธนาเมตตาบารมีรวมหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่เป็นที่สุด  ขอหลวงปู่ได้โปรดมีเมตตา อาราธนาบารมีรวมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ ตั้งแต่องค์ปฐม จนถึงองค์ปัจจุบัน บรมมหาจักรพรรดิทุกๆพระองค์ บารมีรวมพระปัจเจกพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ พระธรรม และพระอริยะสงฆ์ทุกๆพระองค์ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและอนาคต  บารมีรวมหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ หลวงตาม้าเป็นที่สุด

ขอบารมีหลวงปู่ได้โปรดเมตตาน้อมนำภพภูมิต่างๆ ทั้งหลาย ทั่วทั้ง 3 แดนโลกธาตุ อันประกอบไปด้วยเทพ 6 ชั้น พรหม 20 ชั้น เทพพรหมทุกชั้นฟ้ามหาสมุทร โดยทั่วทั้งแสนหมื่นโกฏิจักรวาลและอนันตจักรวาล เทพพรหมเทวาที่เกี่ยวพันกับหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ หลวงตาม้า เทพพรหมเทวาที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้าตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และอนาคต  ท่านท้าวมหาราชทั้ง 4 พระยายมราชพร้อมบริวารทั้งหมด พระศรีสยามเทวาธิราชทุกๆพระองค์ วีรบุรุษ และวีรสตรีทั้งหลายที่คอยปกป้องรักษาแผ่นดินสยาม

โอปปาติกะทั้งหลาย ฤาษีและดาบสทั้งหลาย ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองทุกๆจังหวัด พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง พระกาฬชัยศรี พระราหู เจ้ากรุงพาลี แม่ธรณี แม่คงคา แม่โพสพ พระเพลิง พระพาย พญาครุฑ พญานาค คนธรรพ์ กุมภัณฑ์พร้อมบริวารทั้งหมดทั้งมวล ชาวเมืองลับแล และสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ที่ข้าพเจ้าเคยไปอธิษฐานไว้ ขอหลวงปู่ได้โปรดเมตตาน้อมนำท่านทั้งหลาย  มาร่วมสวดบทพระมหาจักรพรรดิพร้อมกันเพื่อเพิ่มกำลัง (สามารถเพิ่มเติมได้ตามแนวทางครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของแต่ละท่าน)

บทบูชาพระ                            พุทธัง ชีวิตตัง เม ปูเชมิ

  ธัมมัง ชีวิตตัง เม ปูเชมิ

  สังฆัง ชีวิตตัง เม ปูเชมิ

กราบพระ ๖ ครั้ง

พุทธัง วันทามิ  (กราบ)
ธัมมัง วันทามิ  (กราบ)
สังฆัง วันทามิ  (กราบ)

ครูอุปัชฌาย์อาจาริยคุณัง วันทามิ  (กราบ)
มาตาปิตุคุณังวันทามิ(  กราบ)
พระไตรสิกขาคุณัง วันทามิ  (กราบ)
 
บทสมาทานศีล 5
 
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ ครั้ง)


พุทธัง สรณัง คัจฉามิ  ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ  สังฆัง สรณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ พุทธัง สรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สรณังคัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สรณังคัจฉามิ

ตะติยัมปิ พุทธัง สรณังคัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง สรณังคัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง สรณังคัจฉามิ

ปาณาติปาตา เวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
อทินนาทา เวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
อะพรัมะจะริยา เวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
มุสาวาทา เวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
สุราเมระยะ มัชชปมาทัฎฐานา เวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
อิมานิ ปัญจสิกขา ปทานิ สมาธิยามิ (ว่า ๓ครั้ง)
สีเลนะ สุคะติง ยันติ สีเลนะโภคะสัมปทา
สีเลนะ นิพพุติง ยันติ ตัสมา สีลัง วิโสธะเย
บทอาราธนาพระ
 
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ(๓ ครั้ง)

พุทธัง อาราธนานัง กะโรมิ ธัมมัง อาราธนานัง กะโรมิ   สังฆัง อาราธนานัง กะโรมิ

คาถาหลวงปู่ทวด

น้อมระลึกถึงหลวงปู่ทวดแล้วว่าคาถาดังนี้

นะโม โพธิสัตโต อาคันติมายะ อิติภะคะวา (ว่า ๓ครั้ง)

คาถาหลวงปู่ดู่
น้อมระลึกถึงหลวงปู่ดู่แล้วว่าคาถาดังนี้

นะโม โพธิสัตโต พรหม ปัญโญ (ว่า ๓ครั้ง)

บทขอขมาพระรัตนตรัย

โยโทโส โมหะจิตเต นะพุทธัสมิง ปาปะกะโตมะยา

ขะมะถะเม กะตัง โทสัง สัพพะปาปัง วินัสสันตุ

โยโทโส โมหะจิตเต นะธัมมัสมิง ปาปะกะโตมะยา

ขะมะถะเม กะตัง โทสัง สัพพะปาปัง วินัสสันตุ

โยโทโส โมหะจิตเต นะสังฆัสมิง ปาปะกะโตมะยา

ขะมะถะเม กะตัง โทสัง สัพพะปาปัง วินัสสันตุ

บทสวดมหาจักรพรรดิ
 
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (ว่า ๓ ครั้ง)


นะโมพุทธายะ พระพุทธไตรรัตนญาณ
มณีนพรัตน์ สีสะหัสสะ สุธรรมา
พุทโธ ธัมโม สังโฆ ยะธาพุทโมนะ
พุทธะบูชา ธัมมะบูชา สังฆะบูชา
อัคคีธานัง วะรังคันธัง สีวลีจะมหาเถรัง
อะหังวันทามิทูระโต อะหังวันทามิ ธาตุโย

อะหังวันทามิสัพพะโส
พุทธะ ธัมมะ สังฆะปูเชมิ

*สวดตามกำลังวัน อาทิตย์ ๖, จันทร์ ๑๕, อังคาร ๘, พุธ ๑๗, พฤหัส ๑๙, ศุกร์ ๒๑, เสาร์ ๑๐

หลวงตานำลูกศิษย์สัพเพ น้อมบารมีรวมหลวงปู่ดู่
ส่งพลังงานบุญไปช่วยเหลือภพภูมิต่างๆ 4 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 การอธิษฐานสัพเพให้สามแดนโลกธาตุ
 
ข้าพเจ้าขออาราธนาบารมีรวมพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ พระเจ้าจักรพรรดิ พระธรรม พระอริยะสงฆ์ทุกๆ พระองค์ ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และอนาคต บารมีรวมหลวงตาม้า บารมีรวมหลวงปู่ดู่เป็นที่สุด ขอให้หลวงปู่ดู่ รวมบารมีทั้งหมดทั้งมวล น้อมฝากไปกับแสงทิพย์อริยธรรมของพระบรมธรรมบิดา  ส่งไปยัง 3 แดนโลกธาตุ มีอบายภูมิเบื้องล่าง มนุษย์ภูมิเบื้องกลาง เทวโลกและพรหมโลกเบื้องสูง ส่งให้ทุกรูปทุกนามที่มีกระแสสามารถรับพลังงานบุญหลวงปู่ได้ ขอเชิญอนุโมทนารับบุญที่ส่งให้นี้ด้วยเทอญ

สัพเพพุทธา สัพเพธัมมา สัพเพสังฆา
พะลัปปัตตา ปัจเจกานัญจะ ยังพลัง
อรหันตานัญ จะ เตเชนะรักขัง พันธามิสัพพะโส  (สวด ๕ จบ)

(ขณะที่ท่องบทสัพเพฯ ให้กำหนดเป็นภาพพลังงานบุญ แผ่ออกจากกายหลวงปู่ ส่งผ่านมาที่ตัวเรา แล้วให้เราน้อมจิตแผ่บุญนั้นออกไปยังเป้าหมายที่กำหนด)

พุทธัง อธิษฐามิ ธัมมัง อธิษฐามิ สังฆังอธิษฐามิ

(ให้อธิษฐานจิต แล้วน้อมนำพลังงานแผ่ออกไป)

ครั้งที่ 2  การอธิษฐานสัพเพฯ ให้บูรพกษัตริย์ไทย ให้ผู้สร้างประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา ให้พระเจ้าแผ่นดิน ให้ประเทศชาติ (กำหนดภาพเป็นแผนที่ประเทศไทย)

ข้าพเจ้าขออาราธนาบารมีรวมพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ พระเจ้าจักรพรรดิ พระธรรม พระอริยะสงฆ์ทุกๆพระองค์ ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และอนาคต บารมีหลวงตาม้า บารมีรวมหลวงปู่ดู่เป็นที่สุด ขอให้หลวงปู่ดู่ รวมบารมีทั้งหมดทั้งมวล น้อมส่งไปยังบูรพกษัตริย์ไทย ผู้ที่ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาทุกท่าน ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน อนาคต ให้พระเจ้าแผ่นดิน ให้ประเทศชาติ   (กำหนดภาพเป็นแผนที่ประเทศไทย) ให้โลก (กำหนดภาพเป็นแผนที่โลกหรือลูกโลก)

สัพเพพุทธา สัพเพธัมมา สัพเพสังฆา

พะลัปปัตตา ปัจเจกานัญจะ ยัง พลัง

อะระหันตานัญจะ เตเชนะ รักขัน พันธามิ สัพพะโส   (สวด  3 จบ)

(ขณะที่ท่องบทสัพเพฯ ให้กำหนดเป็นภาพพลังงานบุญ แผ่ออกจากกายหลวงปู่ ส่งผ่านมาที่ตัวเรา แล้วให้เราน้อมจิตแผ่บุญนั้นออกไปยังเป้าหมายที่กำหนด)

พุทธัง อธิษฐามิ ธัมมัง อธิษฐา สังฆัง อธิษฐามิ

(ให้อธิษฐานจิต แล้วน้อมนำพลังงานแผ่ออกไป)

ครั้งที่ 3 การอธิษฐานสัพเพให้หลวงปู่รวบรวมบารมี 10 ของเรา เพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ส่วนรวม

ข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐาน สิ่งที่ข้าพเจ้าอธิษฐานนี้ ข้าพเจ้าอธิษฐานนี้เพื่อ ชาติ ศาสนา ราชบัลลังก์ หมู่คณะ สัตว์ และมนุษย์ทั้งหมดที่ยังเวียนว่ายตายเกิด สิ่งที่ข้าพเจ้าอธิษฐานนี้ ข้าพเจ้าขออาราธนาบารมีกำลังองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปฐมบรมจักรพรรดิ จนถึงองค์ปัจจุบัน ขอบารมีรวมหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ บุญบารมีใดที่ข้าพเจ้าเคยได้สั่งสมอบรมมา  เคยปฏิบัติมาจากอดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติ ไม่ว่าจะเป็นทาน ศีล เนกขัมมะ ปัญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐาน เมตตา อุเบกขา ข้าพเจ้าขอรวมบารมีทั้ง 10 นี้

น้อมถวายแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ ตั้งแต่สมเด็จองค์ปฐมบรมจักรพรรดิ จนถึงองค์ปัจจุบัน ถวายหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ ขอถวายเป็นพุทธะบูชา มหาเตชะวันโต ธัมมะบูชา มหาปัญโญ สังฆะบูชา มหาโภคะวะโห  ถวายแด่พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ขออาราธนาบารมีหลวงปู่ดู่ โปรดน้อมนำบารมีทั้งหมดทั้งมวลนี้ มายังข้าพเจ้าเป็นเท่าทวีคูณ เพื่อข้าพเจ้าจะได้นำมาเป็นกำลังในการช่วยชาติ ศาสนา ราชบัลลังก์ หมู่คณะ สัตว์ และมนุษย์ทั้งมวล

สัพเพพุทธา  สัพเพธัมมา สัพเพสังฆา

พะลัปปัตตา ปัจเจกานัญจะ ยัง พลัง

อะระหันตานัญจะ เตเชนะ รักขัน พันธามิ สัพพะโส

(สวด 5 จบ)

(ขณะที่ท่องบทสัพเพฯ ให้กำหนดเป็นภาพพลังงานบุญ แผ่ออกจากกายหลวงปู่ ส่งผ่านมาที่ตัวเรา แล้วให้เราน้อมจิตแผ่บุญนั้นออกไปยังเป้าหมายที่กำหนด)

พุทธัง อธิษฐามิ ธัมมังง อธิษฐามิ สังฆัง อธิฐามิ

(ให้อธิษฐานจิต แล้วน้อมนำพลังานแผ่ออกไป)

ครั้งที่ 4 เป็นการอธิษฐานเฉพาะส่วนตัวของเราเอง สามารถอธิษฐานได้ตามแต่ใจปรารถนา

ข้าพเจ้าขออาราธนาบารมีรวมพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระโพธิสัตว์ พระเจ้าจักรพรรดิ พระธรรม พระอริยะสงฆ์ทุกๆพระองค์ ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และอนาคต  บารมีรวมหลวงตาม้า บารมีรวมหลวงปู่ดู่เป็นที่สุด ขอให้หลวงปู่ดู่ รวมบารมีทั้งหมดทั้งมวล ส่งให้ ....(ตามแต่จะอธิษฐาน)....

สัพเพพุทธา สัพเพธัมมา สัพเพสังฆา

พะลัปปัตตา ปัจเจกานัญจะ ยัง พลัง

อะระหันตานัญจะ เตเชนะ รักขัน พันธามิ สัพพะโส

(สวด 5 จบ)

(ขณะที่ที่ท่องบทสัพเพฯ ให้กำหนดเป็นภาพพลังงานบุญ แผ่ออกจากกายหลวงปู่ ส่งผ่านมาที่ตัวเรา แล้วให้เราน้อมจิตแผ่บุญออกไปยังเป้าหมายที่กำหนด)

พุทธัง อธิษฐามิ ธัมมัง อธิษฐาม สังฆัง อธิษฐามิ

(ให้อธิษฐานจิต แล้วน้อมพลังงานแผ่ออกไป)

อธิษฐานในตอนเช้า (สามารถนำไปใช้ในตอน 2 ทุ่มครึ่งได้เช่นกัน)

เริ่มต้นด้วยการสวดบทพระคาถามหาจักรพรรดิทันทีที่รู้สึกตัวตื่น จากนั้น ลุกขึ้นล้างหน้า และตั้งจิตสวดบทพระคาถามหาจักรพรรดิในตอนเช้า 1,3,9 จบ หรือจะสวดตามกำลังวันก็ได้ หลังจากสวดเสร็จแล้วให้อธิษฐานแผ่บุญก่อน แล้วสัพเพฯ ไป 5 รอบ เวลาสัพเพฯ ให้นึกถึงคนที่เราต้องการแผ่บุญไปให้ครบ หากมีมาก จะสัพเพฯมากกว่า 5 รอบก็ได้ หรือให้นึกภาพรวมของกลุ่มที่เราต้องการจะแผ่บุญไป อย่างเช่นเรานึกถึงแผนที่ประเทศไทย ก็จะได้ทั้งหมด แม้แต่เทวดาก็จะได้รับด้วย จากนั้นให้อธิษฐานรวมบุญดังนี้

"....ข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐาน สิ่งที่ข้าพเจ้าอธิษฐาน ข้าพเจ้าอธิษฐานเพื่อชาติ ศาสนา ราชบัลลังก์ หมู่คณะ สัตว์ และมนุษย์ทั้งหมดที่ยังเวียนว่ายตายเกิด สิ่งที่ข้าพเจ้าอธิษฐานนี้ ข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานขอบารมีกำลังองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า องค์ปฐมบรมมหาจักรพรรดิ ถึงองค์ปัจจุบัน บรมมหาจักรพรรดิทุกๆพระองค์ ขอบารมีพระแก้วแดง พระปัจเจกพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ พระธรรม และพระอริยะสงฆ์ทั้งหลาย ขอบารมีรวมหลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่เป็นที่สุด

ขอได้โปรดเมตตารวมบุญบารมีที่ข้าพเจ้าเคยสะสม เคยอบรมมา ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันชาติ ไม่ว่าจะเป็นทาน ศีล เนกขัมมะ ปัญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐาน เมตตา อุเบกขา และทศบารมี เพื่อนำกำลังนี้มาใช้เป็นประโยชน์ในปัจจุบัน....(อธิษฐานเอาตามปรารถนา).... เป็นประโยชน์กับชาติ พุทธศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์

ข้าพเจ้าขออนุโมทนากุศลทั้งหมดทั้งมวล แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระอรหันต์ พระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ พระอริยะสงฆ์ทั้งหมดมั้งมวล หลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่ พระศรีสยามเทวาธิราช หลวงตาม้า ผู้สวดคาถามหาจักรพรรดิทั้งสามแดนโลกธาตุ นับตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน จนถึงอาคตเทอญ  ข้าพเจ้าขออธิษฐาน ขออาราธนาบารมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้โปรดเมตตามาสถิตย์เหนือเศียรเกล้าของข้าพเจ้า หลวงปู่ทวด หลวงปู่ดู่อยู่เบื้องซ้ายและขวา เสมือนข้าพเจ้าสวดพระคาถามหาจักรพรรดิอยู่ตลอดเวลา ขอให้กายทิพย์ของข้าพเจ้าสวดพระคาถามหาจักรพรรดิตลอดเวลา และขอทุกลมหายใจเข้าออกของข้าพเจ้า เป็นการสัพเพฯ แผ่กุศลผลบุญไปทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุอย่างไม่มีประมาณ แผ่ให้กับเจ้ากรรมนายเวร และผู้เกี่ยวข้องทุกลมหายใจด้วยเทอญ

ข้าพเจ้าขออาราธนาบารมีหลวงปู่ดู่ สิ่งใดที่เกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า ไม่ว่าจะเป็น ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ ขอข้าพเจ้ารู้ได้ตามสภาพความเป็นจริง

ขอให้ข้าพเจ้าพบแต่ความดีตลอดไป ไม่ว่าข้าพเจ้าจะเกิด ณ ที่แห่งใดในสามแดนโลกธาตุนี้ ขอความขัดข้อง ความไม่มี อย่าได้เกิดกับข้าพเจ้าอีกเลย นับตั้งแต่บัดนี้ ตราบจนข้าพเจ้าเข้าสู่พระนิพพานเทอญ

ข้าพเจ้าขออธิษฐานต่อองค์พระศรีสยามเทวาธิราช โปรดเมตตาขจัดปัดเป่าปัญหาและอุปสรรคในชีวิตข้าพเจ้าให้หมดสิ้นไป

ขออธิษฐานต่อองค์พระอุปคุต โปรดเมตตาช่วยให้การงาน การเงินของข้าพเจ้ามีความคล่องตัว ไม่มีอุปสรรคใดๆ

ขออธิษฐานต่อองค์พระกาล โปรดเมตตาเลื่อนเวลาแห่งความดี ความสำเร็จทั้งในทางโลกและทางธรรม เข้ามาสู่ชีวิตของข้าพเจ้าโดยพลัน เพื่อนำมาเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ต่อชาติ พุทธศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์สืบไป..."

สัเพฯ 5 รอบ หรือมากกว่า เวลาสัพเพฯ ให้นึกไปถึงธุรกิจการงานต่างๆ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง หากมีมาก ให้นึกถึงภาพรวม

'การสวดบทพระคาถามหาจักรพรรดิคือการชาร์ตพลังงาน การสัพเพฯ คือการแผ่กระจายพลังงานออกไป'

จากนั้นให้อธิษฐานขอหลวงปู่ท่านอีกครั้ง ขอท่านตรงๆ ง่ายๆ แต่ต้องขอในสิ่งที่เป็นประโยชน์ และอธิษฐานว่า  "....ข้าพเจ้าขออาราธนาพระบารมีหลวงปู่ดู่ ด้วยกำลังแห่งพระมหาจักรพรรดิ ขอสิ่งที่ข้าพเจ้าอธิษฐานนี้ สำเร็จเป็นจริงโดยฉับพลันทันใจทุกประการ ด้วยอิมังสัจจะวาจังอธิษฐามิ พุทธังอธิษฐามิ ธัมมังอธิษฐามิ สังฆังอธิษฐามิ ..."

องค์ประกอบหลักของวิชาในสายของหลวงปู่ดู่

 1. พระผงกรรมฐาน เป็นสื่อกลาง เปรียบเสมือนจานรับสัญญาณดาวเทียม
 2. หลวงปู่ดู่ พระบารมีรวมของหลวงปู่ดู่ เป็นต้นพลังงาน  พลังบุญที่จะรวมพลังงานรวมกองบุญกองอื่น เป็นพระบารมีของพระโพธิสัตว์ เปรียบเสมือนสถานีแม่ข่ายส่งคลื่นสัญญาณ
 3. ตัวเรา ธาตุ 4 ขันธ์ 5 ของเรานี้เปรียบเสวมือนเครื่องรับสัญญาณ
 4. จิตอธิษฐานที่มีกำลังด้วยการสวดพระคาถามหาจักรพรรดิ เป็นการปรับคลื่นของเครื่องรับสัญญาณให้ตรงกันกับคลื่นจากสถานีแม่ข่าย
 5. ความเข้าใจในหลักการน้อมนำพลังงานมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อทั้งตนเองและผู้อื่น

ทุกๆวิชาของหลวงปู่จะต้องมีปัจจัยสำคัญที่จะละเลยเสียมิได้เลย นั่นคือ

 1. บทสวดพระมหาจักรพรรดิ (เป็นการสร้างพลังงาน ติดต่อกับแหล่งพลังงาน)
 2. คำอธิษฐาน (การกำหนดเส้นทางพลังงาน)
 3. บทสัพเพฯ (การส่งพลังงาน)
 4. จิตสบายๆ (ความเป็นทิพย์ที่มีกำลังสูง)

การสร้างบารมี 10 (ทศบารมี)

บารมี แปลว่า กำลังใจเต็ม มีอยู่ 10 ประการ คือ

 1. ทานบารมี มีจิตพร้อมที่จะให้ทานเป็นปรกติ
 2. ศีลบารมี มีจิตพร้อมในการทรงศีล
 3. เนกขัมมะบารมี มีจิตพร้อมในการทรงเนกขัมมะ คือ การถือบวช เป็นปรกติ
 4. ปัญญาบารมี  มีจิตพร้อมที่จะใช้ปัญญาเป็นเครื่องประหารกิเลสอวิชชาให้พินาศไป
 5. วิริยะบารมี  มีความเพียรอยู่กขณะ ควบคุมใจไว้เสมอ
 6. ขันติบารมี  มีความอดทน อดกลั้นต่อสิ่งที่เป็นปฏิปักษ์
 7. สัจจะบารมี  ทรงตัวไว้ตลอดว่าเราจะรู้จริงทุกอย่าง ในด้านของการทำความดี
 8. อธิษฐานบารมี  ตั้งใจไว้ให้ตรงโดยเฉพาะ
 9. เมตตาบารมี  สร้างอารมณ์ความดี ไม่เป็นศัตรูกับใคร มีความรักตนเสมอด้วยบุคคลอื่น
 10. อุเบกขาบารมี  วางเฉยเข้าไว้ เมื่อร่างกายมันไม่ทรงตัว ใช้คำว่า "ช่างมัน" ไว้ในใจ

บารมี 10 ประการนี้ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือสามัญบารมี (บารมีขั้นต้น) อุปบารมี (บารมีขั้นกลาง) และปรมัตถ์บารมี (บารมีขั้นสุดท้าย)

โอวาทของหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ วัดสะแก

....ของดีอยู่ที่ตัวเรา ของไม่ดีก็อยู่ที่ตัวเรา ...

หมั่นทำเข้าไว้ ให้หมั่นดูจิต รักษาจิต ...

เวลาเหลืออีกไม่มากแล้ว  ให้รีบพากันปฏิบัติ...

แกนึกถึงข้า ข้าก็นึกถึงแก แกไม่นึกถึงข้า ข้าก็นึกถึงแก...

โอวาทของหลวงตาม้า วิริยะธโร วัดถ้ำเมืองนะ

...พระผงกรรมฐานเป็นพระใช้...

การปฏิบัติน่ะ ถ้าทำจริงนะไม่ยาก ที่ยากน่ะไม่พากันทำ...

อย่าลืมกำพระ สวดจักรพรรดิ สัพเพ ให้พากันทำ...

...ใครจะใหญ่เกินกรรม...

เชิญทุกท่าน ร่วมสร้างบุญกุศลด้วยกัน ....ส่งต่อข่าวสารแก่เพื่อนๆ มีโอกาสชมจิ๊กซอร์ต่างๆ สำหรับนักค้นหาสาระชีวิตต่อภาพส่วนตัว ทั้ง ด้านโลกียะและโลกุตระ ที่ ainews1.com จัดไว้บริการให้แก่เพื่อนทุกเพศวัยทุกคน ฟรี ที่ลิงค์ /article385.html   Bookmark and Share