การให้สัมภาษณ์ของคุณแนนซี่

http://www.ainews1.com/article610.html

ในสาระที่คุณ แนนซี่ ให้สัมภาษณ์ออกอากาศ มีหลายประเด็น ที่เป็นข้อมูลที่หากเปิดใจผู้อ่านคนใดได้ และติดตามประเด็นนั้นๆสืบไปให้ได้เหตุได้ผลด้วยตนเอง นับว่าจะเป็นประโยชน์แก่ตัวของท่านและครอบครัว ในระยะเวลาอันใกล้นี้เป็นลำดับไปทีเดียว

10:14 AM [NancyLieder] Ummie I actually did not plan starting words, but here goes. I am Nancy Lieder, mistress of the ZetaTalk website. I am in telepahic communication with the Zetas.

10:15 AM [NancyLieder] This all started in 1995 when I realized I was a contactee, at 55 years of age, a sleeper contactee all my life. I was in Michael Lindemann's ISCNI site on AOL and began answering people's questions, and it took off.

10:16 AM [NancyLieder] In mid-1995 then the website went up. ZetaTalk strikes many people with the ring of truth, and has high accuracy on prediction and clearly information that mankind is not aware of. It is not Nancy, as they say. Concepts such as gravity, words by the Zetas

10:17 AM [NancyLieder] which later are proven true, mankind's concepts wrong. People are either gripped by the ring of truth or fear the Zeta message and hate it. Hot or cold, few warm.

10:18 AM [NancyLieder] I have been on lots of media outlets over the years, mostly banned lately by, for instance, C2C although Ed Dames is allowed and HIS predictions never come about. The establishment does not want the truth about Planet X, which is the main ZetaTalk message

10:18 AM [NancyLieder] Even the movies are allows to claim the Sun will explode (2012 and Knowing) or for some reason the core stop rotating, but cannot ascribe any horror to a passing planet..

10:19 AM [NancyLieder] ZetaTalk was the ONLY one talking about Planet X in 1995, predicted where it would be inbound in 2003 and it arrive where and when expected, and now it is showing up next to the Sun on SOHO and Stereo images.

10:20 AM [NancyLieder] All others, giving into the establishment pressure, claim it is out near Jupiter, way south of the solar system, way out in space, anything but near the Sun. 2012 authors are given media attention but not ZetaTalk, because it speaks the truth. (แฟนๆภาพยนตร์จึงไม่ควรหลงประเด็นตามไป ทุกสิ่งอาจสายเกินไป)

10:21 AM [NancyLieder] Meanwhile, ZetaTalk spread around the world, translated at least in part into 21 different languages, internationally famous, all while being suppressed. I have a weekly newsletter, a weekly radio show, a weekly Q&A sessions, and am getting at least 3 tim

10:23 AM [NancyLieder] times more hits than I did in 2003 when I was on C2C a lot, for instance. Recently was on TV in Korea and give a good stage, even allowed to reprimand NASA. MSN is pointing to me in their Life Styles End of World theories alongside Nostradamus, Isaac Newt

10:23 AM [NancyLieder] Newton, and Mayan Calendar, there is Nancy Lieder! And BBC asked me to collaborate on an End of World series they are producing, calling me the 'founder of the Planet X theory'.

10:23 AM [NancyLieder] All that said, question from the audience please.

10:24 AM [dancingbirch] what is zeta

10:24 AM [sparrow] Is there a planned arrival on Oct 13th 2010?

10:25 AM [NancyLieder]
Zetas are the tall skinny aliens from Zeta Reticuli. There are many varieties. Tall, 6 foot, pumpkin head types, short 3 1/2 foot, etc.

10:26 AM [NancyLieder] 10/13 is not a Zeta date at all. They do NOT discuss anyone else's date or prophecies, which are mostly garbage. Unless it is a Zeta prediction, we will not comment.

10:26 AM [NancyLieder] They have stated that mass landing on the White House lawn, etc will not happen. The visitors work from the bottom up, contacting people as they give The Call and ask for this. Not top down.

10:26 AM [dancingbirch] what is the purpose of zeta information

10:27 AM [mercyspirit] How do they contact you?

10:27 AM [sparrow] Im not familiar with thier predictions...can you share thier immediate ones and also long range ones?

10:27 AM [NancyLieder] ZetaTalk is multi-info: pole shift coming because of the passage of Nibiru, Earth's Transformation into a home for the Service-to-Other, Zeta/Human hybrids being developed as mankind's next leap forward, etc.

10:28 AM [NancyLieder] I am pretty much in constant contace with the Zetas, telepathically. Also many daily visitations by being teleported into their ships, etc. group meetings with other contactees and the like. (ข้อมูลตรงนี้บ่งชี้ว่า คุณแนนซี่ ได้เปลี่ยนไปใช้ 4th density ในยาน UFO) 

10:29 AM [franz liszt] did you have contact with other beings?

10:29 AM [NancyLieder] Zeta predictions: pole shift 90 degree crustal shift in our near future (don't count on 12/21/2010 being a valid date at all), 7 of 10 by year end. This is where 10 of 10 is the pole shift itself. 9 of 10 the last weeks (which are over a 2 month period),....(ดังนั้นในช่วง 8 of 10 จึงน่าจะเป็นช่วงปลอดภัยกว่า 9 of 10 ของช่วง last weeks ถนนหนทาง สะพาน น่าจะแตกหัก พังลงแล้ว) 

10:30 AM [NancyLieder] 8 of 10 almost continuous plate movement, 7 of 10 one of several scenarios depicted to me at a holographic presentation last fall.

10:30 AM [dancingbirch] what is the benefit to a relationship w/zeta

10:31 AM [NancyLieder] Other being, yes. I was presented with many different life forms, see the Worlds section re LIfe Form Orientations. Hominoids are rare, most are water planets (crop circles laid by water life forms), then reptilian (who are certianly not evil by nature),

10:31 AM [dactyl] is there proof like coordinates of current location they can provide of planet x?

10:32 AM [NancyLieder] My benefit? Dick Cheney could not have me shot, though he tried several hundred times. Also, they keep me alive as I have many health problem. For all that, I work 24*7 just about, have no life, take no vacation, and live at a poverty level. (ดูเหมือนคนที่ทำงานอย่างไร้ตัวตน แม้ยังพึ่งตัวตนอยู่...ขอบคุณ แนนซี่มากๆ)

10:32 AM [dancingbirch] sounds like to benefit and very lonely

10:32 AM [dancingbirch] *no benefit*

10:33 AM [NancyLieder] Planet X is near the Sun now, mainly lost in the glare as sunlight bounces back off its large dust cloud and back to the Sun. It is showing up on SOHO continuously! Just go to Gerard's ning and check all the SOHO images! And the Magnetosphere show the eff

10:33 AM [franz liszt] dancingbirch you don't need Cheney as friend

10:33 AM [NancyLieder] effect of the large magnet too.

10:34 AM [silyeone] How do the zeta's know, what is going to happen on our planet?

10:34 AM [NancyLieder] SOHO evidence http://www.zetatalk.com/ ··· a550.htm

10:34 AM [NancyLieder] Magnetosphere effect http://www.zetatalk.com/ ··· a542.htm

10:35 AM [mercyspirit] What criteria is used to be a contactee? Is there a dna link? A genetic factor?

10:35 AM [NancyLieder] The Zetas can predict the coming pole shift/crustal shift as they have seen them before, have a higher IQ than we do. History shows this too, in our geology. They say, if we can predict the Sun will rise tomorrow morning, then they can predict too, etc.

10:36 AM [NancyLieder] Only criteria to be a contactee is that YOU want to be. Period. The human controls contact.

10:36 AM [NancyLieder] Gerard

10:36 AM [NancyLieder] Gerard's ning http://poleshift.ning.com/

10:37 AM [sparrow] Are we all going to interface with them someday & what is thier intent with it transformation?

10:38 AM [NancyLieder] There is an administrative police force in the Universe, our section of the Universe, called the Council of Worlds. The Transformation of Earth to be a home for the good hearted has been scheduled for a long time. Earth will move from being a planet where


10:38 AM [NancyLieder] souls are sparked (3rd density) to a 4th density planet, and 4th density planets are either Service-to-Other (good hearted) or Service-to-Self (self focused).

10:39 AM [franz liszt] could there be a twin Earth with 5th density?

10:39 AM [NancyLieder] The STS planets are prison planets where they are forced to live among each other, brutality rules, and can only come to 3rd density planets for psychological counseling of those who give The Call to the selfish.

10:40 AM [NancyLieder] Therefore, the Transformation is not a ZETA efforts, though they assist in this under the guidance of the Council of Worlds. It is higher level decision.

10:40 AM [dancingbirch] what is the role of the human being

10:41 AM [NancyLieder] Don't know about 5th density but there is an Earth twin normally opposite use behind the Sun. Dark, black, lifeless and no water. There is NO parallel Universe, if this is what you are asking.

10:42 AM [mercyspirit] do the zetas believe in the continuation of the spirit or soul and if they do how does this factor in?

10:42 AM [NancyLieder] As with all life forms on 3rd density planets, if they are intelligent enough to be able to conceptualize themselves as separate from others, they spark souls. Then the souls take approximately 1,000 life times to sort out if they want to be STS or STO.

10:43 AM [NancyLieder] Most decide STO (95%) with only 5% going for STS. All this happens naturally even without genetic engineering, but visitors from higher densities often speed this process by genetically engineering the likely life form.

10:43 AM [franz liszt] i am asking for a version of Earth, where the soul rules, not the body, and where "coincidence" disappears

10:43 AM [NancyLieder] Mercy, the soul once sparked does not die. Ever.

10:44 AM [mercyspirit] tks and do they believe in the divine creator?

10:44 AM [NancyLieder] Franz, your concept does not fit ZetaTalk, except that in higher densities, eventually, the soul no longer needs to be incarnated in order to learn.

10:44 AM [NancyLieder] Mercy, they say they know that God exists but do not know what God is any more than we do.

10:45 AM [sparrow] What is there relationship on a Christ~Bearer...is it a obstacle?

10:45 AM [NancyLieder] Franz, the Zetas say the soul DOES rule during incarnation, not the body! Thus some children seem to be born evil.

10:46 AM [dactyl] do the zetas belive what is written in the bible accuarate?

10:47 AM [NancyLieder] I don't understand Christ Bearer. The Zetas say that Jesus, as Mohammed and Budha, were Star Children giving a message to love one another. Christianity is NOT a universal concept. All primitive worlds such as ours get into worshiping parent figures, t

10:51 AM [NancyLieder] We are just another intelligent life form that can spark souls. In the future, mankind will phase out and the Zeta/Human hybrids be the primary intelligent life form on Earth. Prior to man, there was a type of reptilian life form that was sparking souls.

10:51 AM [NancyLieder] Holy Trinity, all Bible stuff, just made up by man, yes. Meaningless, no validity.

10:53 AM [NancyLieder] I guess I shocked the Bible crowd.

10:53 AM [franz liszt] NancyLieder there are many lies about Jesus

10:53 AM [sparrow] no dear one..I just wanted confirmation...

10:53 AM [dancingbirch] why does mankind have to phase out

10:54 AM [ummie] Nancy some people believe that planet x is inhabited by reptilians

10:54 AM [NancyLieder] The Zetas did confirm immaculate conception, as Joseph was not capable. It was artificial insemination by visitors.

10:54 AM [redd] sorry i came in late, if no creation of man by God, what is man;s purpose and why are we here?

10:54 AM [franz liszt] dancingbirch too much TV and CocaCola

10:54 AM [NancyLieder] Also, angels floating in the air, the visitors can float people and greasy hair reflects sunlight, thus the halo.

10:55 AM [NancyLieder] Dancing, the hybrids are high IQ, long life, and man does not have this. 4th density requires a better body.

10:55 AM [NancyLieder] ummie, can't help what other people think. The Annunaki live on Planet X.

10:55 AM [NancyLieder] Redd, it was answered, check the log?

10:55 AM [ummie] ah thank you

10:56 AM [dancingbirch] oh is a high iq the optimum facet to existence

10:56 AM [NancyLieder] For 4th density, long life and high IQ, plus they needed to engineer OUT blind rage.....(ทางเลือกของผู้ที่รอดชีวิต แทนที่จะเข้าสู่ 4 th density อันยาวนาน สามารถแวะที่พระมหาธาตุเจดีย์แสงแก้ว พบกับทางลัด)

10:57 AM [NancyLieder] It is the soul that carries good intent forward, those who are Service-to-Other will be here on Earth in future, the bad guys off to their prison planets.

10:59 AM [ummie] NancyLieder 

10:59 AM [NancyLieder] There are hundreds of life bearing planets in Zeta Reticuli. NONE of them visible to us as the stars are dim. The stars we see in that constellation are NOT their stars.

11:00 AM [ummie] ah ty 

11:00 AM [mercyspirit] what is their energy source? how do they get here?

11:01 AM [NancyLieder] They move faster than the speed of light, which is not the fastest. They will not reveal their technology to us, as we are in the main too immature and the STS among us would misuse this information to hard the rest of us. They manipulate gravity for

11:01 AM [NancyLieder] quick wink interstellar travel, by creation a funnel of sorts.. Plus, they can switch to another density for ease too.

11:02 AM [dancingbirch] what is meant by service to others? is the human being phased out a service to zeta is that what is meant by sto

11:03 AM [ummie] Do they say if the earth will be helped during the coming earth changes

11:03 AM [franz liszt] dancingbirch altrusim

11:03 AM [dancingbirch] franz you crack me up

11:04 AM [NancyLieder] Service-to-Other means the person is thinking of others 50% of the time, practicing the Golden Rule, etc. It does NOT mean the person is without faults at all. Service-to-Self means 95% of the time they think only of themselves. Most of us are in between.

 

Zeta Movie - Part I from veresay on Vimeo.

....อ่านต่อ

เชิญทุกท่าน ร่วมสร้างบุญกุศลด้วยกัน ....ส่งต่อข่าวสารแก่เพื่อนๆ มีโอกาสชมจิ๊กซอร์ต่างๆ สำหรับนักค้นหาสาระชีวิตต่อภาพส่วนตัว ทั้ง ด้านโลกียะและโลกุตระ ที่ ainews1.com จัดไว้บริการให้แก่เพื่อนทุกเพศวัยทุกคน ฟรี  ที่ลิงค์ /article385.html     Bookmark and Share