สภาพสังคมระหว่าง Pole Shift

http://www.ainews1.com/article751.html

จากประสพการณ์ของผู้ที่ผ่าน Pole Shift มาแล้วหลายหน สามารถบอกสภาพสังคมในระหว่างที่เกิด Pole shift ได้ดี ทราบล่วงหน้าไว้ หากตกอยู่ในภาวะการณ์เช่นนั้น ควรทำอะไรให้ดีที่สุดได้อย่างไร

ZetaTalk: GodlikeProduction Live
written January 12, 2008 on the GodlikeProduction live chat.

When the final weeks arrive and Nibiru will be clearly visible in the sky, large as our Sun, will the cover-up fall down and the true nature of the event be exposed to the people through the media? Do you see riots in the cities, panic, chaos or a little more justice throughout the world?

We have predicted that the last weeks will not entail riots, though this is what the establishment fears. Those who are strong enough that they do not need to deny what they can see will either make preparations for their families, move them to safety and the like, or if trapped will say loving goodbyes. Those in denial, who are often in the majority, will try to continue their jobs and tasks as though nothing were wrong. Shrill arguments may ensue between these groups, until those trying to prepare and take steps for safety simply leave those in denial to their self-chosen state. Of course there will be those who will loot what has been left behind or in stores, but they will be ignored by the police who will themselves be trying to think of their families or wandering around in shock. We have stated that we estimate 43% of humanity will be going insane to some degree. This too is a factor. Insane people do not riot. They sit and stare or plunge into frantic activity or argue with imaginary beings. They also can get despondent and commit suicide, taking their loved ones with them. These times will be a challenge for all!

คนบนโลกนี้ มี 2 พวกใหญ่ๆเสมอมา กล่าวคือ มีทั้งคนที่จะรับฟังเหตุผล และอีกพวกปฏิเสธตลอดเวลา เอาตัวเองเป็นที่ตั้ง ไม่ฟังเหตุผลของใครทั้งนั้น หากท่านประสบเหตุดังกล่าว ก็ปล่อยไปไม่ต้องเป็นกังวล ในชีวิตของเขา เราทำหน้าที่บอกให้ราบแล้ว ส่วนเขาจะทำอย่างไรต่อไป มันเป็นหน้าที่ของแต่ละคน โลกมันเป็นเช่นนั้นเอง

และคราวนี้ Council of Worlds มีมติเก็บเกี่ยวเอาไว้เพียง 10 % รวมทั้งผู้มีจิตผิดปกติอีก เกือบครึ่งรวมอยู่ด้วย

เชิญทุกท่าน ร่วมสร้างบุญกุศลด้วยกัน ....ส่งต่อข่าวสารแก่เพื่อนๆ มีโอกาสชมจิ๊กซอร์ต่างๆ สำหรับนักค้นหาสาระชีวิตต่อภาพส่วนตัว ทั้ง ด้านโลกียะและโลกุตระ ที่ ainews1.com จัดไว้บริการให้แก่เพื่อนทุกเพศวัยทุกคน ฟรี  ที่ลิงค์ /article385.html     Bookmark and Share