AINEWS1.COM Slogan slogan slogan
Simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simple simle
***Note: Right click here. And select for Edit header image ***
Search

Main Menu
Counter
 สถิติวันนี้ 33 คน
 สถิติเมื่อวาน 270 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
7180 คน
224469 คน
4076800 คน
เริ่มเมื่อ 2012-10-21

Link
My marquee text
Welcome to Website .........
 

บอร์ดนี้สำหรับพี่น้องทุกคน ที่รักตนเอง ครอบครัว สังคม ประเทศชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทุกๆคน
หากท่านผู้ใดประสบสิ่งที่หงุดหงิดรำคาญใจ จากบอร์ดนี้ มันเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าเราไม่ผ่านบททดสอบ ให้รีบตั้งหลักชาร์ตแบตให้แก่ตนเองโดยด่วน เพื่อให้ชีวิตที่เหลืออยู่เกิดประโยชน์ต่อทุกๆคนแม้แต่ตัวเรา


Cheap Gucci Belts I think we still go home
CRYSTAL: the breath of love, in the cool breeze, if you also hear the lily in my heart? The butterfly of love, fly over the mighty catcher, are precious to watch the scarecrow. JOE: frozen already a long time of heart, in your smile, dark sky, the stars will be. CRYSTAL: once with no hope of life, as you appear and dissipate, empty lonely afternoon, henceforth no longer haze. Students (female) : suddenly began to rain, Cheap Gucci Belts I think we still go home quickly. Students (male) : can you tell me your phone number? Students (female) : don't be lost, can't find my lost. Students (male) : no classmate (female) : the greater the rain how ah. Not tired? Students (male) : ok? Your classmate (female) : I took the bus. Students (male) : I'll take you to the station classmate (female) : no, no, no, http://www.artandframingclub.com/ you see your body all wet. Students (male) : it's okay, talk to you for a while, Replica Gucci Belts we will get soaked. Students (female) : no, listen to me, my number 123, then we back to their homes. One, two, three, goodbye. Students (male) : and so on. Students (female) : Joe students (male) : what? Students (female) : we will meet again? Students (male) : sure will. Girl: oh, Fake Gucci Belt a little girl fell down on the road, two people happen to coincide to the little girl up.) Angel: I wish you happiness.

At the end of the chorus: feel the wonderful thing in the world Or your own to create the road to happiness Have faith will be the host: you adapted in this work, adapted for what you want? You want to give the audience see is you imagine what kind of play? Xu a dome (Beijing) 2 students: we are always in such is eager to looking for a perfect ending, such a lovely end, such a feeling can eventually get the result, this is our original intention, Mr. Hope to be able to close a few meters. At the same time to say a word is we the play in the school performance, there are other including several http://www.denversindicate.com/ teaching seminars, etc. Because you know, after just test you will ascend a grade, high school students up to three, may no longer be able to play the play, so today can say is, even if it is fragment, this play is the last time we have to perform. Host: a few meters, we sit here. Blush with shame? Jimmy: do you have? Host: yes! Just change the two pieces of paper napkins. Jimmy: very moved. Host: what impressed you?

Jimmy: why can a simple story through so far to a city I don't know, is like by young friend. Their performance so simple, I can feel the back of the heart of this thing with them, as a writer is really think that was enough. Host: just now we said that classmate standing here, don't know what he said understand, right? Their adaptation, this understanding of they do to you? Jimmy: everyone has the right to interpret a he likes to work, that they are so young, so they see is a so pure good; But I always in the story behind some of the vicissitudes of life, may prick them was so simple. Host: according to the students they act out this kind of feeling, we feel as if still has something to do with love, the creation of original intention with you, also want to interpret a love?

Jimmy: because love is the most desirable most experienced the sweet part, I want to use such a relationship. City of alienation, a feeling of fate, a kind of miss will pr Replica Hermes Belt oduce a great change of dribs and drabs. But when I was in the story, I always don't understand why I draw this story. I have been asking, until finish it I still don't know, there are so many stories I can choose, why I was determined to draw such a story. Until you see the shi bo silk card's poem, I said is suddenly enlighted, originally a poem just clarify why do I draw the book. It says: they're both convinced that a sudden passion, let them meet, such certainty is beautiful, but uncertainty is more beautiful still. I is to draw a fick Replica Gucci Belts le beauty. Moderator: in fact, a lot of people look at the book have such a feeling, for a long time no see the mentioned again, often head finally stopped the last picture is here. Jimmy: but there are a lot of people ignored this page, because in the book, as a lot of people will complain to me, why not let them meet, I said that I have, I draw they met, but a lot of people he saw he doesn't think they meet, because during the process to let him feel this is not true, I should say that this is true, they say no. Host: so they have such a problem, says this is a ring road, this is a world of imagination or a real world?

A few meters, is a world of imagination, but it is an ab http://www.cadethqcanada.com/ stract, the significance of the host: and then, this is a picture of a December 31, everybody in the New Year, the second day is New Year's day, the crowd cheering hug each other, but we seek along while, we carefully look for half a day did not find them anyway both of them, does not it? Jimmy: in. Host: where is it? Jimmy: here, in the bottom. The host: ah, in the bottom. A few meters: in fact within the whole book, actually draw such scenes have this desire, because in the city people may not have the opportunity, everyone is so far, but in a countdown that everyone will embrace one second, basically is also pretty sad. Host: there are a lot of people figure it, we always feel no matter how many people, one eye can see the hero and heroine, but felt god took half a day here.
โดย admin อี-เมล์ admin@gmail.com เบอร์โทรศัพท์. 5656565 2014-07-24 14:22:53 [IP : 198.40.54.xxx]

ความคิดเห็น

ความคิดเห็น

โดย
อี-เมล์
เบอร์โทรศัพท์

บอร์ดนี้ใช้สำหรับเพิ่มเติมต่อยอดองค์ความรู้ เพื่อชีวิตให้ก้าวหน้าประสบความสำเร็จได้รวดเร็วยิ่งขึ้น บนฐานจิตที่มีสมาธิ หากท่านขาดรากฐานตรงนี้ เรามีญาติธรรม คอยช่วยท่านได้ โดยค้นคำว่า ฝึกจิตฝึกใจกับชัยแสงทิพย์ ใน Google ขอให้ท่านช่วยชาร์ตแบตให้เรา ในเมื่อเราเป็นคนที่รักตนเอง

[ ปิดหน้านี้ ]
[ กลับหน้าเดิม ]
More


Copyright (c) 2006 by somsak artavan P.E.774